Зразок програми з дисципліниСкачати 463.41 Kb.
Сторінка1/14
Дата конвертації12.06.2019
Розмір463.41 Kb.
Назва файлуРобоча прог_МВМіІ_2к__стац (1).doc
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Форма № Н - 3.04
Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

проф. Львов М.С.
_______________________

“” 2016 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1.3.8. Методика викладання математики та інформатикинапрями підготовки

6.040302 Інформатика


факультет


фізики, математики та інформатики


2016– 2017 навчальний рік

Робоча програма «Методика викладання математики та інформатики» для студентів
за напрямом підготовки 6.040302 Інформатика *


Розробники:__ Архіпова Т.Л., доцент кафедри, канд. пед. наук, доцент,

Зайцева Т.В., доцент кафедри, канд. пед. наук, доцент

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики


Протокол від “25 серпня” 2016 року № 1.

Завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

_______________________ (професор Львов М.С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

_ХДУ____, 2016__ рік

 _Архіпова Т.Л., 2016 рік

 _Зайцева Т.В., 2016 рік


 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

231 гр.

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

231 гр.

Кількість кредитів

4
нормативна

Змістових модулів

2

Галузь знань

0403. Системні науки і кібернетика

Рік підготовки:

ІІ-й

ІІ-й

Загальна кількість годин

120

Напрям підготовки

6.040302 Інформатика

Лекції

24 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних

2,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Лабораторні - год

Практичні, семінарські

22 год..

Самостійна робота

самостійної роботи студента

4,2

74 год.


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи відповідно становить (%) для 231 гр:46:74 (0,62).

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: формування методичних компетенцій майбутнього вчителя математики та інформатики. Під методичною компетенцією учителя математики інформатики розуміють вміння вчителя передавати свій досвід іншим та бути наставником, який допомагає засвоювати складні елементи професійних знань та навичок, а також є готовим для постійного самовдосконалення у засвоєнні нових знань, мобільності у змінах позиціонування на ринку праці, неприяття ригідності до інновацій. Методика викладання математики та інформатики – розділ педагогічної науки, що досліджує закономірності навчання математики та інформатики відповідно для професійно-технічної освіти нижчого рівня, ніж вища освіта.

Завдання курсу:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • Місце і роль математики та інформатики в загальній і професійній освіті,

 • психолого-педагогічні аспекти вікових груп школярів,

зв’язок курсу математики та інформатики для професійно-технічної освіти нижчого рівня, ніж вища освіта з інформатикою як наукою і найважливішими галузями її застосування за умов реалізації ідей сучасної системи освіти і задач неперервної освіти;

 • значення інформаційної культури в загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на науково-технічний і соціально-економічний розвиток суспільства;

 • сутність проектування дидактичних моделей, поняття методичної системи навчання, її побудову та реалізацію;

 • зміст державного освітнього стандарту з математики та інформатики, навчальних програм, підручників, навчальних і методичних посібників з математики та інформатики, розуміння закладених у них методичних ідей.

вміти:

 • свідомо і кваліфіковано використовувати інформаційні технології в професійній діяльності,

 • застосовувати нетрадиційні методи при вивченні матеріалу шкільних курсів математики, інформатики та під час навчально-виховної роботи.

 • творчого навчання курсів математики та інформатики в різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;

 • формувати підхід до диференціації навчання, що висуває нові вимоги до навчання математики та інформатики;

 • забезпечити знання та вміння майбутніх вчителів щодо: тематичного планування; розроблення методики проведення уроків різних типів; добору інтерактивних методів та форм навчання; використання в освітніх цілях послуг глобальної мережі Інтернет; оцінювання результатів навчання з інформатики за умов 12 бальної системи оцінювання; добору та аналізу профільних курсів інформатики відповідно до навчальних завдань конкретного навчального закладу освіти;

 • організовувати різні форми позакласної роботи, в тому числі підготовку та проведення олімпіад (зокрема віртуальних).

Після вивчення курсу «Методика викладання математики та інформатики» студенти надбають такі соціально-особистісні, інструментальні та загально-наукові компетенції:

 • креативність, здатність до системного мислення;

 • дослідницькі навички;

 • здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, природничо-наукової та загальнонаукової інформації;

 • професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями;

 • -здатність здійснювати методичну діяльність при навчанні учнів математики та інформатики на основі знань і вмінь з для професійно-технічної освіти нижчого рівня, ніж вища освіта;

 • - здатність організовувати навчальний процес з математики та інформатики для професійно-технічної освіти нижчого рівня, ніж вища освіта, на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів;

 • здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з математики та інформатики.

Соціально-особистісні, інструментальні, загально-наукові та професійні компетенції


1

2Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка