У досліджені визначено сутність категорії основні фонди, розглянуто підходи до класифікації основних виробничих фондів. Встановлено джерела, за рахунок яких відбувається формування основних виробничих фондівСкачати 15.31 Kb.
Дата конвертації03.07.2019
Розмір15.31 Kb.
Назва файлуАНОТАЦІЯ Люда.docx

АНОТАЦІЯ

У досліджені визначено сутність категорії «основні фонди, розглянуто підходи до класифікації основних виробничих фондів. Встановлено джерела, за рахунок яких відбувається формування основних виробничих фондів. Розглянуто наукове завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні та виявленні економічних шляхів підвищення ефективності використання основних фондів. Встановлено значення основних фондів у досягненні підприємством своїх цілей.

Досліджено та узагальнено теоретичні й практичні аспекти щодо аналізу формування і використання основних засобів на підприємстві. Проведено розрахунки ефективності використання основних засобів на прикладі вітчизняного промислового підприємства ПрАТ «Дніпрометиз». Проаналізовано вплив факторів на зміну фондовіддачі основних засобів, на основі чого запропоновано шляхи підвищення ефективності їх використання. Запропоновано схему проведення комплексного аналізу основних засобів промислового підприємства.

Досліджено підходи до оцінювання ефективності використання основних виробничих фондів. Визначено базові показники, які можна використовувати для оцінювання ефективності використання основних виробничих фондів. Розвинуто етапи оцінювання ефективності використання основних виробничих фондів. На підставі існуючих пропозицій щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів, запропоновано власні. Досліджено сутність та значення процесу відтворення основних виробничих фондів. Встановлено причини, які перешкоджають ефективному оновленню матеріально-технічної бази підприємства. Визначено види, форми та способи відтворення основних виробничих фондів. Досліджено базові джерела відтворення основних виробничих фондів. Розкрито багатоаспектність амортизаційної політики на макро- та мікрорівні. Проведено критичний аналіз існуючих джерел фінансування оновлення основних виробничих фондів.

ANNOTATION
The research determined the essence of the category "fixed assets, considered approaches to the classification of basic productive assets. Established sources, due to which the formation of basic productive assets. The scientific task is considered, which is based on theoretical substantiation and identification of economic ways to increase the efficiency of the use of fixed assets. The value of fixed assets in achieving the goals of the enterprise is established.

Theoretical and practical aspects concerning the analysis of the formation and use of fixed assets at the enterprise are researched and generalized. The calculation of the efficiency of the use of fixed assets on the example of the domestic industrial enterprise PJSC «Dniprometiz». The influence of factors on the change in the return on assets of fixed assets is analyzed, on the basis of which the ways of increasing the efficiency of their use are proposed. The scheme of carrying out of the complex analysis of the basic means of an industrial enterprise is offered.The approaches to the evaluation of the efficiency of the use of fixed assets are investigated. The basic indicators that can be used to assess the effectiveness of the use of fixed assets are determined. The stages of evaluation of the efficiency of the use of fixed assets are developed. On the basis of existing proposals to improve the efficiency of the use of fixed assets, offered their own. The essence and significance of the reproduction process of the main productive assets are investigated. The reasons, which impede effective updating of material and technical base of the enterprise, are established. The types, forms and methods of reproduction of basic productive assets are determined. The basic sources of reproduction of basic productive assets are investigated. Multidimensional depreciation policy at macro and micro level is revealed. Critical analysis of existing sources of financing for the renewal of fixed assets is carried out.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка