Техніки оцінки процесів програмної інженерії


Причини формування та утримання глобальних проблем сучасностіСкачати 136.2 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації12.02.2019
Розмір136.2 Kb.
Назва файлуреферат.docx
ТипРеферат
1   2   3   4
Причини формування та утримання глобальних проблем сучасності

Вічною є проблема взаємин людини з навколишнім середовищем, освоєння природи і оволодіння її стихійними силами, проблема встановлення міцного миру між народами, гарантій соціально-економічного, політичного і культурного прогресу. Багато глобальні проблеми виникли з самого початку, інші намітилися і назрівали давно, але виявилися більш явно і на глобальному рівні лише з твердженням капіталізму тобто в ХVП - ХVШ ст.

Причини виникнення глобальних проблем слід шукати в історичному процесі розвитку людства. Історія людства являє собою поєднане розвиток двох типів відносин визначають всю життєдіяльність людей. Перший з них - відносини людини і навколишнього його середовища (система "людина - природа"): друга відносини між людьми в суспільстві, тобто соціальні відносини.

У результаті розвитку самої людини суспільство отримало можливість добувати основні засоби життя за рахунок перетворювальної діяльності, матеріального виробництва.

Матеріальне виробництво стало основним джерелом життєзабезпечення людей. Перехід людства від збірного способу виробництва до землеробського, а потім і до промислового, привів до значного ускладнення продуктивних сил.

З плином часу розвивалися і поглиблювалися конфлікти.

Підпорядковуючи собі природу, людина вступав з нею в численні конфлікти, викликав до життя протиріччя. Ці протиріччя в кінцевому рахунку і викликали до життя глобальні проблеми.

Протиріччя в системі "людина - природа" - не єдине джерело виникнення глобальних проблем. Іншим таким джерелом є система соціальних відносин.

Розвиток людської цивілізації і матеріальної її культури об'єктивно породжує конфлікти суспільства з рештою природою.

Соціальною передумовою загострення глобальних проблем сучасності, як показують дослідження історії системи капіталістичного господарства, є відносини приватної власності на засоби виробництва.

Приватновласницька економіка керується головним стимулом - прагненням до отримання максимального прибутку.

Прагнення до прибутку виявилося відірваним від більш значущих устремлінь.

Інтенсивний розвиток глобальних проблем припало на 60-80гг. ХХ століття. Тут слід зазначити, що одним з факторів посилення протиріч глобального масштабу було протиборство двох суспільних систем. Глобальні проблеми сучасності не визнають державних кордонів, проявляються в державах всіх суспільних систем. У силу свого змісту і взаємозв'язку процесу розвитку людства, дозвіл глобальних проблем можливе лише в загальносвітовому масштабі.

Загальносвітові глобальні проблеми:

Проблема запобігання світової війни, що загрожує загибеллю цивілізації і самому існуванню життя на планеті. Вона передбачає спектр дочірніх проблем: приборкання гонки озброєнь, заборона нових систем зброї; роззброєння, встановлення без'ядерних зон, заходів довіри і т.п.

Проблема встановлення нового економічного міжнародного порядку на принципах рівноправного і взаємовигідного співробітництва для усунення відставання слаборозвинених країн. Тут також є кілька приватних проблем: проблема подолання технологічної залежності країн, що розвиваються від розвинених держав Заходу, проблема перебудови міжнародних економічних відносин та ін.

Проблема боротьби за прогресивні форми економічної інтеграції та інтернаціоналізації для поглиблення міжнародного поділу праці і вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку країн земної кулі. З складових її приватних проблем можна виділити питання про ліквідацію існуючих диспропорцій у світовій торгівлі і яких-небудь обмежень несправедливого характеру в міжнародному економічному обміні.

Проблема управління розвитком НТР її гуманістичною спрямованістю на глобальному рівні.

Другу групу глобальних проблем сучасності складають проблеми оптимізації, гармонізації та гуманізації ставлення суспільства до природи для збереження та примноження ресурсного потенціалу людства.

Їх можна визначити, наприклад, як "загально планетарні глобальні проблеми", і виділити 8 типів.

Проблема запобігання стихійних лих антропогенного або змішаного походження (ерозія ґрунту, опустелювання тощо).

Проблема раціонального та економічного використання природно-сировинних ресурсів. Не секрет, що зведення лісів обумовлено широкими масштабами використання деревини в якості найважливішого виду палива в сільських районах. Не менш поширеною причиною вирубки лісів стала необхідність освоювати додаткові площі для сільськогосподарської експлуатації. Наслідком цього стало складання кола залежності: нагальні завдання у вирішенні продовольчої та енергетичної проблем в умовах екстенсивних методів господарювання штовхають на вирубку лісових масивів, а це, у свою чергу, веде до деградації ґрунтів, що обертається втратою посівних площ і неможливістю вирішити найперші задачі.
Демографічна проблема

У зв'язку з тим, що темпи природного приросту населення складаються з взаємодії двох основних демографічних показників - народжуваності і смертності, а останні, у свою чергу, залежать від рівня розвитку суспільства (економічного, соціального, культурного і т.д.), відсталість країн, що розвиваються служить одній з причин високих темпів природного приросту населення цієї зони. У той же час у країнах, що розвиваються діє загальна закономірність зростання ролі соціально-психологічних факторів на тлі відносного зниження ролі природно-біологічних факторів. Тому й виявляється досить стійка тенденція до зниження народжуваності в міру досягнення країною більш високого рівня розвитку.Продовольча проблема

Нині різні форми недоїдання у багатьох країнах, що розвиваються є досить поширеним явищем для широких мас населення. Це пояснюється тим, що традиційні раціони можуть забезпечувати достатню кількість калорій, але не містять необхідного мінімуму білків, жирів і мікроелементів.

Показово, що брак цих найважливіших поживних компонентів негативно позначається на здоров'я людей і має своїм наслідком відносно низька якість робочої сили, яка часто малопридатна для використання в сучасному секторі господарства країн, що розвиваються.

Проблема оптимального господарського підстави необжитих територій.

Проблема попередження енергетичної кризи.

Людству потрібна енергія, причому потреби в ній збільшуються з кожним роком. Разом з тим запаси традиційних природних палив (нафти, вугілля, газу та ін.) кінцеві.

У зв'язку з зазначеними та іншими проблемами, що зумовлюють таке явище як "енергетична криза", стає все більш необхідним пошуку шляхів його запобігання та усунення наслідків.

Найглибшу основу зміцнення цілісності світу складає наростаюча взаємозалежність держав в економічній сфері, в тому числі і в питаннях використання енергетичних ресурсів, запобігання енерго катаклізмів. Жодна країна світу не може претендувати на повноцінний розвиток, якщо не втягнута в орбіту світо господарських зв'язків.Проблема захисту навколишнього природного середовища та механізмів її саме відтворення.

Починаючи з 60-х рр.. XX століття фахівці розглядають екологічний стан нашої планети як катастрофічний.

Серед основних проявів кризових ситуацій, що охопили перш за все розвинену зону, а потім і країни, що розвиваються, виділяються деградація ґрунтів, збезлісення, нестача води для іригації і побутових потреб, забруднення повітряного простору і т.д.

Сучасна цивілізація постійно розширює споживання природних ресурсів на тлі відповідного зростання відходів виробництва та споживання.

Це не може не викликати збільшення витрат на боротьбу із забрудненням навколишнього середовища. Як наслідок, нині суспільство повинно постійно підвищувати відому частку національного доходу, яка компенсує витрати на вилучення природних ресурсів і охорону середовища проживання людини. Це, у свою чергу, призводить до обмеження темпів економічного зростання.

Освоєння багатств Світового океану, освоєння використання космосу в мирних цілях прогресу.

Третя група глобальних проблем відображає процеси гуманізації відносин суспільства і особистості, питань її звільнення та різнобічного розвитку, гарантій її кращого майбутнього. Ці проблеми, зокрема, можна іменувати "загальнолюдськими" глобальними проблемами.

Усунення перешкод на шляху всебічного й планомірного розгортання науково-технічного прогресу в інтересах людини.

Проблема викорінення епідемічних захворювань, хвороб цивілізації.

Проблема ліквідації неписьменності та розвитку освіти, тобто проблема динамічного множення інтелектуального потенціалу людської діяльності.

Проблема гарантій прав людини, перш за все, права на життя, на існування в здоровому середовищі. Отже, мають місце три групи глобальних проблем сучасності: загальносвітові глобальні проблеми; загально планетарні глобальні проблеми, загальнолюдські глобальні проблеми.

Лише сукупне розгляд глобальних проблем створює об'єктивні передумови для їх аналізу.

Однією з глобальних проблем сучасності є питання війни і миру. Гонка озброєнь має колосальні негативні наслідки для сучасного людства. Вона збіднює світову економіку, провокує агресивні тенденції в зовнішній політиці окремих держав, мілітаризує духовну культуру, політичне мислення.

Важлива проблема відставання у розвитку держав, що розвиваються.

У рамках світового господарства поділ праці здійснюється таким чином, що за найбільш розвинутими в економічному відношенні державами закріплена роль світових промислових центрів, у той час як країни, що розвиваються виконують роль аграрно-сировинної периферії. Розвинені країни різними методами експлуатують природні, трудові ресурси країн, що розвиваються, перешкоджають створенню в них самостійної економіки. Важливо зазначити, що критичним для людства в контексті загострення глобальних проблем стало вже початок 21 століття.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка