Розділ Особливості перекладу мовних засобів маніпуляції в сучасних змі


Перекладацькі стратегії відтворені на матеріалі сучасних тексті ЗМІ та їх перекладуСкачати 456.04 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації13.11.2019
Розмір456.04 Kb.
Назва файлуперекладацькі трансформації.docx
1   2   3   4
3.3.Перекладацькі стратегії відтворені на матеріалі сучасних тексті ЗМІ та їх перекладу

Мова ЗМІ - це весь корпус текстів, вироблених і розповсюджуваних засобами масової інформації; - це стійка внутрішньомовна система, що характеризується, певним набором мовностилістичних властивостей і ознак; - це особлива знакова система змішаного типу з певним співвідношенням вербальних і аудіовізуальних компонентів, специфічним для кожного із засобів масової інформації: друку, радіо, телебачення, Інтернет.

Основу внутрішньої структури поняття «мова ЗМІ» становить вивчення медіалінгвістикою мовностилістичних і медійних особливостей конкретних підмов масової інформації - мови преси, радіо, мови телебачення, особливостей використання мовлення в мережі Інтернет.

Головною теоретичною складовою медіалінгвістики вважають особливу концепцію медіатекста, яка висвітлюється практично у всіх дослідженнях медійного мовлення. Концепція медіатекста виходить за межі знакової системи вербального рівня, наближаючись до семіотичного тлумачення поняття «текст», яке має на увазі послідовність будь-яких, а не тільки вербальних знаків.

Крім особливостей, характерних для мови кожного жанру текстів ЗМІ і тих, що відрізняють, наприклад, текст аналітичної статті від тексту політичного коментаря або спортивних новин, можна обкреслити коло особливостей, притаманних мові ЗМІ в цілому. Оскільки ці особливості багато в чому і визначають специфіку перекладу у сфері як масової, так і міжкультурної комунікації, перекладач повинен мати про них уявлення ще до того, як він приступає власне до перекладу.

Однією з важливих особливостей текстів ЗМІ практично всіх жанрів є поєднання елементів повідомлення і дії. Хоча головною функцією масової комунікації прийнято рахувати передачу інформації, ця передача досить рідко буває цілком нейтральною, тобто абсолютно не зумовленою елементами впливу на аудиторію. В більшості випадків передача інформації супроводжується прямим або завуальованим висловленням оцінки, мовними засобами і мовними прийомами, тим самим спонукаючи аудиторію до певної реакції на передану інформацію, засобами привертання уваги до інформації або до точки зору, що висвітлюється в повідомленні.

Серед власне мовних і стильових особливостей мови ЗМІ, сукупність яких відрізняє його від мови інших функціональних стилів, можна назвати [6, с. 388]: масовий інформація медіатекст мовлення

— високий ступінь стандартизації засобів, що використовуються. Великий відсоток стійких і клішованих виразів, різні журналістські штампи, метафори, стандартні терміни і назви тощо. Ця особливість, перш за все, є характерною для інформаційно-новинних матеріалів і відображає прагнення їх авторів створити враження абсолютної об'єктивності і неупередженості;

— експресивність мови ЗМі як спосіб привертання уваги читача, вираження ставлення до інформації, що передається, розстановки оцінних акцентів тощо, наявність оцінних епітетів, прямих звернень до читача;

— широке використання образної фразеології і ідіоматичної лексики (як літературної, так і розмовної, і просторічної), у тому числі «деформованих ідіом», ігри слів, каламбурів, прислів'їв і приказок (часто також в «деформованому вигляді»);

— насиченість найрізноманітнішими реаліями (суспільного, політичного і культурного життя), алюзіями і цитатами;

— звернення до розмовної, низької, сленгової і ненормативної лексики з метою висловлювання певного ставлення автора матеріалу, створення певного образу і стилістичного ефекту.

У свою чергу, інформаційно-новинні тексти - становлять основний коло досліджень медійного мовлення, що створило підґрунтя перехід вивчення даної області в нову якість - медіапереклад.

Інформаційно-новинні тексти - це медіатексти, основне призначення яких полягає в інформуванні аудиторії про соціально значимі події, а також події й факти, що відбуваються в країні й за рубежем, повідомляти про явища дійсності і їх властивості [1, с. 119].

Найважливішою властивістю інформаційноновинних текстів є об'єктивна форма подачі інформації (impartiality), що відображає прагнення до нейтральності, деперсоніфікації. Даним фактом пояснюється як відсутність авторства інформаційно-новинного тексту, так і колегіальність за способом написання тексту, що розповсюджується від імені групи людей: редакції, телекомпанії, інформаційного агентства.

Інформаційно-новинний текст є завжди нейтральним і деперсоніфікованим. Це зазначає у своїй книзі Чарльз Коутс «Новини на екрані. Керівництво для тележурналістів», висвітлюючи азбучні вимоги щодо підготовки тексту, які виражаються трьома поняттями -- точність, ясність, стислість [4, с. 5].

Він пояснює це прагненням до об'єктної подачі інформації. Які відповідно мають наступні ознаки:

— велика кількість лексичних з'єднань, дієслівних і іменних словосполучень;

— велика кількість цитат і посилань на різні джерела інформації;

— велика кількість клішованих словосполучень;

— велика кількість культурно-маркованих слів, географічних реалій, власних імен, що зумовлюють різні способи перекладу, зокрема описовий переклад та метод транскрибування.

У свою чергу, інформаційно-новинним текстам притаманний ряд властивостей, що визначають їхні мовностилістичні й форматні ознаки. Серед лексичних компонентів інформаційно-новинних текстів варто відзначити підвищений ступінь способів вираження, що реалізується за допомогою використання спеціальної лексики різних галузей знань, власних імен, абревіатур. Наявність культуроспецифічних одиниць, що позначають предмети і явища, характерні саме для даної культури, також є відмітною рисою інформаційно-новинного тексту. Також, інформаційно-новинні тексти насичені текстоутворюючими елементами, до яких належать слова-зв'язки, посилання на джерела інформації, цитування й словосполучення для введення цитат. Такі тексти відображають поточні зміни в житті суспільства, створюють і підтримують інформаційну картину світу.

Тобто повідомлення про явища дійсності подаються в медіатексті як результат осмислення цієї дійсності крізь призму свідомості автора тексту. Таким чином, інформаційно-новинні тексти створюють у свідомості вже структурований, упорядкований, тематично організований когнітивний аналог дійсності.

Культуроспецифічна тематика відіграє значну роль у загальному обсязі інформації, оскільки саме тут реалізується категорія культурної специфічності, яка настільки важливою в когнітивному аспекті вивчення інформаційно-новинних текстів в контексті міжкультурної комунікації.

У свою чергу, нейтральна лексика в інформаційно-новинних текстах призначена для констатуючого, безоцінного, нетермінологічного позначення предметів, понять повсякденного життя, явищ природи, періодів життя людини й станів її життєдіяльності, відрізків часу, мір довжини, ваги, обсягу тощо. Вона позбавлена експресії, емоційних і соціальних оцінок.

Отже, інформаційно-новинний текст як об'єкт перекладу - це виражений в письмовій або усній формі самодостатній мовний добуток, якому притаманні певна структурна організація, зміст (тема), ситуативно-обумовлена комунікативна установка, що й співвідноситься з одним зі стилів і/або жанрів художньої або нехудожньої словесності.

Пошук ефективних методів і способів перекладу відбуваються шляхом моделювання самого процесі вироблення моделей ефективного управління процесом перекладу.

З безлічі визначень «моделювання» і «моделі» перекладу -- процес або засіб наукового пізнання, що відображає, відтворює, заміщає, спрощено або вибірково об'єкт тексту оригінала, формалізує або відтворює об'єкт по фрагментах, - на думку С.С. Кунанбаєвої, доцільно обирати за основу визначення «моделі» як її здатність реалізувати дві функції моделювання [5, с. 75]:

— пізнавальну, що дозволяє представляти категорію «зміст твору» як системну й цілісну структуру об'єкт, що відображає, -- оригінал;

— формуючу функцію, що дозволяє використовувати модель і як інструмент пізнання.

За В.Н. Комісаровим, моделювання перекладу - це створення моделей процесу перекладу, за допомогою яких формується рішення певних перекладацьких завдань. Перекладацький аспект містить у собі моделі перекладу, перекладацькі стратегії й перекладацькі способи. Дані моделі лежать усередині системи моделювання процесу перекладу [3, с. 58].

Підхід до моделювання розумової діяльності людини є різним і залежить від мети моделювання. Моделювання перекладу пов'язане з моделюванням мислення і спирається на уяву про мовний знак, інформаційних процеси, способи роботи інтелекту людину, які могли бути орієнтовані на досить формалізовану уяву про знання і процеси [5, с. 81].

Еквівалентність змісту двох текстів різними мовами має на увазі ідентичність або досить близьку подібність всіх або деяких значеннєвих елементів, що становлять зміст цих текстів. Виходячи із цього процес перекладу інформаційноновинних текстів представляється як виділення в тексті оригіналу значеннєвих елементів (сем) і вибір у мові перекладу одиниць, що містять такі ж значеннєві елементи. Як відзначає В.Н. Комісаров, семи, які заміняють одна одну, можуть не збігатися, а бути зв'язані на рівні семантичного перефразовування [3, с. 54].

Необхідно зазначити, що інформаційно-новинні тексти притаманна багатошаровість. Поперше, «будування» інформаційного ряду відбувається паралельно на декількох рівнях, наприклад, рівні відеоряду, рівні мовлення й рівні звукового супроводу, то текст, зображення й звук несуть рівний обсяг інформації, і сполучити ці ряди потрібно так, щоб добитися того ж ефекту, який дає нам оригінал [7, с. 355].

Якщо в тексті, що перекладається, превалюють поєднання нейтрального клішованого характеру, то аналогічні мовні засоби слід використовувати і в перекладі. Для багатьох журналістських кліше, що використовуються, наприклад, в англомовній пресі (а також, можливо, і у пресі на іншими європейськими мовами), неважко підшукати смислові і стилістичні відповідності серед такого ж роду виразів української мови, характерних для текстів ЗМІ. Наприклад, а significant event - знаменна подія; as follows from reliable sources - як повідомляють компетентні джерела; restricted information - інформація для службового користування/секретна інформація тощо.

У свою чергу, в разі відсутності «готових відповідностей» на мовному рівні значення передається іншими засобами, не порушуючи при цьому жанрового, стилістичного і комунікативного характеру інформаційно-новинного тексту.

Стосовно перекладу реалій, назв організацій, посад, міжнародних організацій, прийняті позначення важливих історичних і політичних подій, географічні назви тощо - того, що будь-який перекладач, який працює у сфері масової комунікації, просто зобов'язаний знати, - вибору еквівалентів або немає взагалі, або він обмежений двома-трьома альтернативними варіантами. Так, єдино можливий еквівалент для UN Security Council -- це Рада Безпеки ООН; для Cuban missile crisis - Карибська криза (рідше Кубинська криза), для House Commons - Палата Громад.

Через відсутність необхідних знань у перекладача в українську мову проникають позначення, не відповідні традиційним україномовним назвам. Досвідченим перекладачам з англійської мови відомо, що «Середня Азія» англійською звучить «Central Asia», назві «Близький Схід» відповідає «Middle East», а відоме місто «Пекін» в англомовній традиції називається «Beijing», тому використання в процесі перекладу явних кальок - «Центральна Азія», «Середній Схід» і «Беджінг» є неприпустимим.

Для правильної передачі при перекладі алюзій і цитат потрібними є фонові знання, вміння розпізнати їх як цитати і навичок звернення до класичних перекладних першоджерел. Перекладач повинен компенсувати недолік подібних знань інтуїцією, мовним чуттям і постійним зверненням до словників і іншої довідкової літератури.

Прийоми мовного маніпулювання проявляються на всіх рівнях мови. Але найчастіше маніпулювання здійснюється за допомогою різних лексичних засобів [2]..

1) Для надання необхідного впливу на читача в текстах ЗМІ широко використовуються слова з експресивною і оцінної конотацією, як з негативної (slumping economy), так і c позитивної (a geopolitical masterstroke).

При перекладі даних слів важливо зберегти експресивність, оцінність, образність оригіналу, підібрати той варіант перекладу, який дозволить вплинути на аудиторію, рівнозначне оригінального.And he would presumably prefer that the Russian economy were not grimly stagnant and likely to remain so. - І, ймовірно, Путін волів би, щоб російська економіка не перебувала в стані серйозного застою, який обіцяє бути затяжним.

В даному випадку словосполучення "прислівник + прикметник" grimly stagnant передається в перекладі за допомогою додавання вираження в стані, що вказує на те, що фраза grimly stagnant використовується для опису стану російської економіки, і граматичної трансформації, при якій прислівник grimly передається за допомогою прикметника серйозний , а прикметник stagnant перетворюється в іменник застій.

2) Кліше і штампи також широко використовуються в текстах ЗМІ. При перекладі вони найчастіше передаються еквівалентними їм клішованими виразами, проте іноді доводиться адаптувати кліше до контексту.

His Ukrainian wars and Baltic saber-rattling have heightened none-too-buried tensions between Eastern Europeans and their German "partners." - Його українські війни і брязкання зброєю в країнах Балтії призвели до посилення ще не до кінця забутих протиріч між країнами Східної Європи і їх німецькими "партнерами".

3) Для того щоб у читача склалося негативне ставлення до якоїсь людини, події чи явища, в ЗМІ широко використовуються негативні частинки, які або переводяться за допомогою еквівалентних їм часток, або, адаптуючись до контексту, трансформуються в слова і вирази, що виробляють подібний комунікативний ефект:A Russia that can not control what happens in Kiev is not exactly poised to dominate Eastern Europe; Hungary 1 956 or Czechoslovakia +1968 this is not. - Росія, яка не здатна контролювати події, що відбуваються в Києві, абсолютно не готова до панування над Східною Європою. Це вам не Угорщина 1956 року народження, і не Чехословаччина 1968 го.

4) Метафора є одним з найпоширеніших лексичних засобів, що використовуються для реалізації функції впливу в текстах ЗМІ. При перекладі метафор використовуються еквівалентні їм метафори в мові.But there, too, Putin would be playing for slivers of territory in his own backyard, while probably reaping domestic backlash and further weakening an already-weakened economic hand. - Але в разі, якщо Путін знову задумає який-небудь прийом, йому доведеться не тільки боротися за вузькі смужки території в своїй власній країні, але і, ймовірно, доведеться справлятися з невдоволенням усередині держави, а також намагатися запобігти подальшому падінню і без того вже ослабленої економіки.

В даному випадку метафора to reap domestic backlash перетворюється в вираз доведеться справлятися з невдоволенням усередині держави з більш нейтральною конотацією.

5) Іронія, гумор і сарказм часто використовуються для більшої експресивності висловлювання. При перекладі виразів, в яких використовуються дані прийоми, також важливо передати закладений у оригіналі комунікативний ефект.

You can argue that he's been playing a bad hand well, but his cards still look considerably worse than they did when oil prices were higher, or after his splendid little war with Georgia in 2008. - Можна посперечатися і сказати, що, незважаючи на труднощі , Путін діяв досить успішно. Однак його справи все ще йдуть значно гірше, ніж той час, коли ціни на нафту були вище або коли закончілась_его маленька переможна війна з Грузією в 2008 році.

Крім лексичних засобів, для здійснення маніпуляції в текстах ЗМІ також часто використовуються різні синтаксичні засоби. Розглянемо деякі з них:

1) Повтори (в тому числі, анафори і епіфори) використовуються для надання більшого впливу на читача, переконання його в чому-небудь. При перекладі важливо зберегти повтори, не порушуючи задуманої автором оригіналу синтаксичної структури висловлювання.

ONCE again, Vladimir Putin is on the move in ways the Obama White House did not anticipate. Once again, American foreign policy analysts can not agree on whether he's acting out of brilliance or desperation. - В черговий раз Володимир Путін розвиває бурхливу діяльність в напрямках, які не передбачав Білий дім. І в черговий раз думки американських аналітиків в області зовнішньої політики розходяться: одні стверджують, що Путін діє, керуючись своєю проникливістю, інші ж упевнені, що російський президент робить ці кроки від відчаю.

2) Риторичні питання також служать для переконання аудиторії, формування у читача певної точки зору на події. При перекладі риторичних питань необхідно зберігати закладені в них комунікативні наміри автора оригіналу:Is Putin's bombing campaign in Syria a geopolitical masterstroke? Is he filling a regional vacuum, creating a new Baghdad-Tehran-Damascus-Moscow axis, demonstrating the impotence of American foreign policy? -Є чи масовані бомбардування в Сирії спритним геополітичним ходом Путіна? Заповнює він регіональне простір, створюючи новий політичний альянс Багдад-Тегеран-Дамаск-Москва, щоб показати, наскільки слабка американська зовнішня політика?

Таким чином, для маніпуляції в текстах ЗМІ використовуються різні лексичні та синтаксичні засоби. При перекладі даних висловів найважливішим завданням стає збереження закладеного в оригіналі комунікативного наміру з метою здійснення рівнозначного впливу тексту перекладу на аудиторію.

При перекладі газетних повідомлень зустрічається ряд лексично-стилістичних труднощів, без подолання яких, неможливо здійснити адекватний переклад матеріалу.

Під час перекладу інформаційних текстів часто виникає необхідність звернутися до стилістичних фігур мови. Такі стилістичні фігури застосовуються тоді, коли прагнуть не зберегти стилістичний прийом, а зберегти його функцію в певному контексті. Звертаючи увагу на стилістичні особливості при перекладі, перекладач демонструє не тільки якісний переклад з мови оригіналу на мову перекладу, а й свої навички та майстерність.

Так, наприклад, в дослідженні В. Н. Крупнова прокоментовані основні прийоми, які використовуються в мові англоамериканської преси: рекламна лексика, сленг, прислів’я, метафори, метонімія, епітети, парафрази, порушення фразеологічного поєднання, синонімічні пари, порівняння, гіперболи, слова і фрази, які особливо популярні в даний момент, анонімна побудова тексту, та евфемізми [4, с. 13−17].

В даній дослідницькій роботі була звернута увага саме на такі стилістичні фігури як: сленг, метафори, епітети, гіперболи, евфемізми, антономазія/метонімія, апозіопезіси, ідіоми, антитези, оксюморон та анонімна побудова речення, так як вони є найбільш вживаними в розглянутих нами газетах.

В британському тижневику «Financial Times» найчастіше зустрічалися метафори та епітети. Це обумовлено тим, що це видання консервативного спрямування та розраховане на ділове коло читачів. Таку стилістичну фігуру, як метафора, використовують тоді, коли прагнуть викликати певні асоціації та донести повідомлення в імліцитній формі.

В реченні «Deutsche Bank reviews UK operation in warning shot over EU referendum» [9, с. 1] метафора «warning shot» означає не попереджувальний постріл, а конфліктну ситуацію, яка є попередженням, сигналом чогось більш небезпечного.

Іншими прикладами метафори у згаданому тижневику є: «It comes as HSBC is undertaking a review of whether to move its domicile out of the UK because of the growing burden of tax and regulation (податковий тягар)» [9, с. 1], «Other data illustrate the speed with which oil companies have reacted to the crude price collapse (обвал цін)» [9, с. 1], «The move lays down a public challenge to premier Alexis Tsipras as he moves closer to striking a new bailout deal (аварійний стрибок з парашутом, тут же − небезпечна справа)», «The project deferrals already announced could be just the start of a big wave of delays (велика хвиля затримок)» [9, с. 1].

Стилістичну фігуру епітет було використано, наприклад, в реченні: «The list also featured several “heavy” oil projects, where extraction is closer to mining than conventional drilling» [9, с. 1]. Автор має на увазі не «важкий нафтовий проект», а занадто затратний у фінансовому відношенні. Наведемо інші приклади епітетів з «Financial Times»: «After reaching $115 a barrel last June, the price of oil plummeted to a low of $45 in January, as surging output of US shale oil and softening demand in Asia stoked a glut in the market (пом’якшена вимога)» [9, с. 1], «While Andy Burnham, the frontrunner, has widespread trade union support, the shadow home secretary will try to occupy the centre ground with a commitment to “reset” Labour’s relationship with business” [9, с. 1] (тіньовий, неофіційний міністр внутрішніх справ).

Стилістичні фігури мови такі як: сленг, ідіома, метонімія, гіпербола та анонімічна побудова виявилися менш частотними. В прикладі «JCB, the construction equipment company, has dismissed concerns about the impact on business of the country voting to leave the EU, saying it would not make a “blind bit of difference” to trading with Europe» [9, с. 1] словосполучення «a blind bit of difference» (ніяк) є сленгом. Ця фігура мови спостерігається також в наступних прикладах: «BT finds its mojo (привабливий продукт, «своя фішка», «родзинка»)» [9, с. 1],«Twitter trolls» [9, с. 10] (тролі у Твіттері).

До стилістичної фігури гіпербола ми звернулись при перекладі наступних прикладів: «Will the telecoms behemoth’s £20bn reinvention pay off?» (телекомунікаційні гіганти) [9, с. 1] та «The silent giants» (мовчазні велетні) [9, с. 1].

Анонімна побудова речення широко представлена в наступних фрагментах тексту: «The bank said that clients had recently approached it looking for advice on the consequences of a UK exit fromthe EU, but the working group was separate from that» [9, с. 1].

Влучними прикладами оксюморону є «the analysis paralysis of Labour’s clever fools (розумні дурні лейбористів) [9, с. 1] та «ethical hackers» (етичні хакери) [9, с. 3].

Ідіоми були використані в реченнях: “Oil slide puts more than $ 100 bn of projects on ice as majors tetreat” [9, с. 1], в якому “put on ice” переладаємо − відкласти до кращих часів, «заморозити», «MсСluskey flexes muscles in quest to be kingmaker» [9, с. 2], де ідіома «to flex muscles” – демонструвати силу, похідний вираз від «грати мускулатурою» в боді-білдингу, «to be kingmaker» – вершити долі.

Також знаходимо прислів’я, адаптовані до економіко-фінансового контексту, як-то наприклад, “The devil was in the detail?” [9, с. 2] – «Чи був диявол в деталях?», риторичне питання, побудоване на основі добре відомої народної мудрості, стосовно фінансових проблем лейбористів.

Автори статей «Financial Times» також часто вдаються до метафоризації образів, позаяк у такий спосіб розкривається сутність одних явищ через властивості інших, що приймається нами до уваги під час перекладу. Наприклад, «US stocks climb to record highs while Greek bond yields soar amid growing concerns about the state of Athens’ finances» [9, с. 29], де «climb to record highs» – сягають рекордних висот, «soar amid» – парять у вишині.

Під час аналізу стилістичних особливостей текстів щоденної британської газети «The Guardian», були виявлені такі стилістичні фігури: метафори, епітети, ідіоми, апозіопезіс та антитезу.

В «The Guardian» найчастіше були використані епітети: «More than five years into the financial and economic crisis, the once-hot topic of “globalisation” is no longer where the action is» [10, с. 1] (hot позначає сенсаційну новину), «The WTO, which polices international trade law as well as being a forum for negotiations, is having to arbitrate in a growing number of international disputes, as the temporary truce called for by the G20 countries in the depths of the financial crisis gives way to a more fractious climate»[10, с. 1] (fractious як непередбачуваний, а не примхливий клімат) та «Meanwhile, the increasingly powerful emerging economies, burned by the experience of the financial crisis, are asserting their right to protect themselves against the surges of “hot money”» [10, с. 1] (спекулятивний грошовий капітал, який переміщують за кордон через острах знецінення).

Метафорами є «He says that the WTO just “doesn’t want to talk about” questions such as whether world exchange rates are fair or whether globalisation delivers for the poor – while even the International Monetary Fund, usually considered the bastion of the Washington consensus, has overthrown conventional wisdom by questioning the impact of austerity, and throwing open the idea of “capital controls” to limit cross-border investment flows into vulnerable economies» [10, с. 4] (“capital controls” − мозковий центр), «Heiner Flassbeck, professor of economics at Hamburg and, until recently, chief economist at Unctad, the UN’s trade arm, believes that even now, when few people expect Doha to be revived, the WTO remains stuck with an outdated mindset, in which “free trade” is just about domestic subsidies and taxes on exports» [10, с. 4] («права рука» в торгівлі).

Дуже часто в написах до світлин та заголовках газети «The Guardian» застосовується апозіопезіс, раптова зупинка в мові, що робить її незакінченою, переривання одного речення та початок нового, наприклад: «Drawn into conflict ... Yacouba Konate shows support for France» [10, с. 12] (Залучені в конфлікт ... Якуба Конате демонструє підтримку Франції), «He feels their joy as well as their pain ... President Barack Obama displays his empathy for his fellow Americans» [10, с. 35] (Він відчуває їх радість, а також їхній біль... Президент США Барак Обама демонструє своє співчуття до своїх товаришів американців), «New talent ... Trevor Noah relishes the freedom to mock President Jacob Zum» (Новий талант... Тревор Ноа отримує задоволення вільно знущатися над президентом Джейкобом Зума)» [10, с. 41].

В окремих сегментах тексту знаходимо іронію стосовно проблем охорони навколишнього середовища: «When it comes to air pollution, the residents of Beijing tend to think they have seen it all. But last weekend instruments measuring the levels of particulate matter in the city broke all records» [10, с. 3] (Коли мова йде про забруднення повітря, то жителів Пекіна важко здивувати. Але в минулі вихідні показники вмісту твердих часток побили всі рекорди).

Іноді різні стилістичні фігури поєднуються в одному реченні. Приклад використання апозіопезісу та антитези: «Life and death ... Iran sees 85,000 new cases of cancer each year, a figure that experts say has nearly doubled in five years» [10, с. 8] (Життя і смерть... Іран бачить 85000 нових випадків раку щороку, і ця кількість буде зростати, кажуть експерти, майже в два рази протягом п'яти років; Life and death − це антитеза).

У виданні «The Guardian» також зустрічається метонімія: «US use of drones is counter-productive, less effective than the White House claims and is encouraging a new arms race that will “lay the foundations for an international system that is increasingly violent”, says a study by one of President Obama’s former security advisers, Michael Boyle» [10, с. 5] (Білий дім). Білий дім тут заміщує образ уряду, будівля репрезентує очільників держави.

Проаналізувавши щоденну американську газету «The New York Times», можно зробити висновок, що в цьому виданні зустрічається більше різновидів стилістичних фігур. Крім вже згаданих в газетах «The Guardian» та «Financial Times». В «The New York Times» прослідковується висока частотність вживання евфемізмів, які вважаються різновидом перифрази і використовуються для пом’якшення поняття та додання шляхетності. В ЗМІ це практикується для створення політично коректних висловлювань. Наприклад, «The link, which surfaced late Sunday, showed Peppers received some of his highest grades in classes in the Department of African and Afro-American Studies, known as AFAM» [11, с. 32] (евфемізм Afro-Americans дозволяє уникнути образливих вказівок на расову приналежність).

В прикладі «The scientists found that those who were of normal weight around the time of their diagnoses were twice as likely to die during the study period, compared with those who were overweight» [11, с. 48] (люди з надлишковою вагою вжито замість слова «товстий»).

Знаходимо також евфемізми, які служать для прикриття агресивних військових дій: «The court declared that the United States was bound by the Geneva Conventions, which guarantee dignified incarceration and fair trials to all persons captured in an armed conflict» [12, с. 5] (воєнний конфлікт звичайно замінює слово war − війна), «The bed held a stack of thick pipes packed with homemade explosives» [10, с. 6] (евфемізм homemade explosives- саморобні вибухівки замість bombs).

Спостерігається часте застосування ідіом, хоча при перекладі речень, які містять ці стилістичні фігури виникають деякі труднощі, тому що переклад ідіом потребує залучення контексту ситуації. З іншої сторони, саме вони надають газетним статтям яскраве емоційне забарвлення. Наприклад: “bring the church to the right track” [11, с. 5] – «наставити церкву на істинну путь» (в контексті новин про дворецького Папи Бенедікта XVI, який обнародував таємну інформацію у спробі осудити і виправити слабкі сторони церкви), «A politically isolated country takes its turn in the spotlight» [11, с. 7] – «тепер настала черга політично ізольованої країни зайняти своє місце на світовій арені» (В контексті новин про підготовку Ірану до найбільшої за останні чотирнадцять років міжнародної конференції).

Прикладом частого використання в газеті The New York Times також є така стилістична фігура мови як анонімна побудова речення. 1) “The police said that scores of Jewish youths were involved in the attack late Thursday in West Jerusalem’s Zion Square, leavingone 17-year-old unconscious and hospitalized” [11, с. 1]; 2) “A poll by the Pew Research Center released in January found that 74 percent of American Mormons identified them selves as Republican and 17 percent as Democrat; and 9 percent said that they were independent or did not know their preference” [11, с. 6]; 3) “It’s hard to believe that a decade has passed since the last uproar” [11, с. 5]

Конкретна стратегія перекладача й технічні прийоми, застосовувані їм у процесі перекладу інформаційно-новинних текстів, багато в чому залежать від співвідношення мови оригіналу й мови перекладу, а також характеру розв'язуваного перекладацького завдання.

Опис процесу перекладу має справу не лише із системою еквівалентних зв'язків між двома мовами, але й з особливостями реалізації функціонування цієї системи в перекладацькій діяльності. Дослідження процесу перекладу інформаційно-новинних текстів як акту міжкультурної комунікації безпосередньо пов'язані з її прикладними завданнями, тобто з сферою тележурналістики, когнітивною лінгвістикою, теорією перекладу й з основами загальної лінгвістики.
Список літератури :

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.С.Бархударов. – М. : Междунар. отношения, 1975. – 240 с.

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

3. Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. Частина 2. Лексичні, термінологічні та жанрово– стилістичні труднощі / В.І.Карабан.– Вінниця: Нова книга, 2001. – 304 с.

4. Крупнов В.Н. Пособие по социально – политической и официально – деловой лексике / В.Н.Крупнов. – М.: Высшая школа, 1984. – 248c.

5. Мірам Г.Е,. Гон О.М. Професійний переклад: Навчальний посібник / Г.Е.Мірам О.М.Гон.− К. : Ельга, Ніка−Центр, 2003. − 136 с.

6. Навроцький В. В. Логічні теорії діалогу і дискурсу: когнітивний підхід / В В. Навроцький. –К.: Філософська думка, 2001. – 123 с.

7. Остроушко О. А. Лексичні трансформації при перекладі англійських інформаційних текстів українською мовою / О.А.Остроушко. – К. :Філологічні студії, 2010. – 208 с.

8. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Р. Валент, 2004. – 244 с.

9. Financial Times. – London : published by The Financial Times Limited, Tuesday 19 May 2015. – 30 p.

10. The Guardian Weekly. – Manchester : published by Guardian News & Media Ltd, 18−24 January 2013. – Vol. 188, No. 6. – 48 p.

11. The New York Times. − New York : Tuesday, August 14, 2012. − Vol. CLXI, No. 55,863. – 50 p.12. The New York Times. − New York : Tuesday, August 21, 2012. − Vol.CLXI, No. 55,870. – 50 p.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка