О. О. Харенко // Актуальні проблеми держави І права. 2011. Вип. 60. С. 325-330Скачати 38.56 Kb.
Дата конвертації12.02.2019
Розмір38.56 Kb.
Назва файлуЛИТЕРАТУРА НА РЕФЕРАТ.docx
ТипНавчальний посібник

1. Абакумова Ю. В. Правове регулювання адміністративної відповідальності: [навчальний посібник] / Ю. В. Абакумова. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 216 с.

2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб / М. В. Удод, О. Г. Літус // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2010. - № 1. - С. 90-95.

3. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Коломоєць Т.О. та ін.]; за заг. ред. Т.О. Коломоєць; ДВНЗ «Запорізький нац. ун-т» МОН України. - К.: Істина, 2011. - 184 с.

4. Адміністративна відповідальність: навч.-метод. посіб. / уклад. К.К. Афанасьєв [та ін.]; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. - 88 с.

5. Адміністративне право України [Текст] : навч.-метод. посібник / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла ; Одеська національна юридична академія. - 3. вид., перероб. і доп. - О. : Юридична література, 2006. - 488 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: [підруч.] У 2 т. - Т. 2: Особлива частина / [ред. кол.: В.Б. Авер’янов (голова) та ін.]. - К.: Юридична думка, 2009. - 600 с.

7. Адміністративне право України. Академічний курс: [підруч.]. У 2 т.: Т. 1. Загальна частина / [ред. кол.: В.Б. Авер’янов (голова) та ін.]. - К.: Юридична думка, 2007. - 584 с.

8. Адміністративне право: підруч. / [кол. авт.]; за ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. - X.: Право, 2010. - С. 26-48.

9. Адміністративно-правовий статус центрального органу виконавчої влади: проблема змісту / О. О. Харенко // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 60. - С. 325-330.

10. Галунько В.М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / В.М. Галунько. - К., 2011. - 20 с.

11. Гриценко І.С. Становлення інституту адміністративної відповідальності / С. Гриценко // Форум права. - 2010. - № 3. - С. 47-53.

12. До питання предмета адміністративного права / Р. В. Ігонін // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2010. - № 1. - С. 46-51.

13. Заброда Д.Г. Корупційні адміністративні правопорушення: характеристика та протидія: моногр. / Д.Г. Заброда, Є.М. Іщук. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т внутрішніх справ, 2010. - 164 с.

14. Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. коментар / [за ред. Р.А. Калюжного, М.І. Іншина та І.М. Шопіної]. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2011. - 780 с.

15. Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. коментар [за заг. ред. С.В. Петкова, С.М. Морозова]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 1248 с.

16. Коломоєць Т.О. Забезпечення прав юридичних осіб в адміністративних правопорушеннях: моногр. / Т.О. Коломоєць, В.Г. Лукашевич, Ю.А. Дорохіна. - К.: Істина, 2011. - 176 с.

17. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний процес: навч. посіб. / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. - Х.: Харків юридичний, 2012. - 228 с.

18. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук / О.С. Літошенко. - К., 2005. - 21 с.

19. Правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні / Ю. В. Даньшина // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2011. - № 1. - С. 61-68.

20. Проблемні питання розвитку сучасної доктрини адміністративного права і процесу / О. П. Рябченко // Юрист України . - 2011. - № 1(14). - С. 5-10.

21. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посіб. - [3-тє вид., перероб. і доповн.] / С.Г. Стеценко. - К.: Атіка, 2011. - 624 с.

22. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення та їх застосування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Н.В. Хорощак. - К., 2003. - 16 с.

 


 • Загальна теорія держави та права — Цвік М. В.,Петришин О. В., Авраменко Л. В.-Харків,-2009 р.

 • Венгеров А. Б. Теорія держави та права. — М. — 2004.

 • Скакун О. Ф. Теорія держави та права: Підручник. — Х. — 2011.

 • Заморська Л. І. Логіко-структурні закономірності щодо визначених норм права // Держава і право. Юрид. і політ. науки. — 2008. — Вип. 39. — C. 40-47.

 • Колошин В. Логічна структура норм права (деякі практичні аспекти) // Право України. — 1995. — № 7. — С. 44-46.

 • Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми пра- ва // Право України. — 2007. — № 7. — C. 19-21.

 • Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. М. И. Байтина и В. К. Бабаева. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. — 248 с.

 • Орєхов В. Ю. Місце санкції у структурі правової норми // Держава і право. Юрид. і політ. науки. — 2005. — Вип. 29. — C. 102—108.

 • Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм // Право України. — 2001. — № 11. — С. 9-14.

 • Ручкин Е. Б. К вопросу о нормативности права // Пробл. законності. — 2001. — Вип. 46 — С. 3–9.

 • Ульянова О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність // Право України. — 2005. — № 6. — C. 101—103.

 • Молибога М. П. Класифікація тлумачення норм права / М. П. Молибога // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 50. — С. 76-83.

 • Корнута Р. Загальнотеоретичні особливості структури норми кримінального права / Р. Корнута // Право України. – 2008. – № 11. – С. 72 – 76.

 • Орєхов В. Ю. Місце санкції у структурі правової норми //Держава і право. Юрид. і політ. науки. — 2005. — Вип. 29. –C. 102—108.

 • Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Поняття, ознаки, види іструктура конституційно-правових норм // Право України. –2001. — № 11. — С. 9-14.

Література

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка