Національна академія внутрішніх справСкачати 199.47 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації12.02.2019
Розмір199.47 Kb.
Назва файлуnmk_stud43.doc
1   2   3   4   5   6
Назви тем

Всьо-го

годин

в т.ч. аудиторних

Само-

стійна робота

Лекції

Семінари

Прак-

тичні заняття

1.

Історія розвитку групових методів психотерапії та практичної психології

14

2
2

10

2.

Види та цілі тренінгу у сучасній психології

16

2

2

2

10

3.

Психологічні особливості тренінгової групи

19
2

2

15

4.

Ведучий тренінгової групи.

21

2

2

2

15

5.

Структура тренінгової програми.

19
2

2

15

6.

Етапи підготовки тренінгу.

19
2

2

15
Форма підсумкового контролю –

Залік

Всього по дисципліні:

108

6

10

12

80ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ
Адаптивна компетентність тренера – це його здатність передбачити зміни, ймовірні у тренерській роботі, швидко пристосуватись до особливостей нового змісту навчання, нових учасників, нового перебігу подій.

Гомогенні групи – однорідні за одним чи кількома критеріями класифікації тренінгові групи.

Групова динаміка – це сукупність усіх характеристик процесів, що перебігають в групі, та пов’язані з її розвитком та зміною.

Групова психокорекція – це спрямований психологічний вплив на ті чи інші психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку та функціонування особистості.

Зворотній зв’язок – це процес та результат отримання інформації про стан партнера по спілкуванню та його сприйняття поведінки суб’єкта.

Ігрова роль – це одиниця аналізу вільних, але тимчасових спільностей.

Ідентифікація – це ототожнення себе з іншою людиною, свідоме уподібнення їй.

Правило конфіденційності – усі учасники у власних інтересах зобов’язуються залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистісного характеру, яка може бути оприлюднена учасниками про себе в ході тренінгу.

Рефлексія – осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; діяльність, самопізнання, що розкриває специфіку внутрішнього світу людини.

Соціальна роль – це одиниця аналізу зв’язків та відношень, що нав’язується людям ситуацією взаємодії.

Соціально-психологічний тренінг – це область практичної психології, орієнтована на використання активних методів групової психологічної роботи, що має на меті розвиток компетентності у спілкуванні.

Т-группа – группа, що створюється для впливу у системі міжособистісних стосунків на її членів, з метою розвитку у них соціально-психологічної компетентності, навичок спілкування та взаємодії.

Тренінг ділового спілкування – вид соціально-психологічного тренінгу, спрямований на здобуття знань, умінь та навичок, корекцію та формування установок, необхідних для успішного спілкування в умовах професійної діяльності.

Тренінг перцептивний – вид соціально-психологічного тренінгу, спрямований на розвиток здатності до адекватного та повного пізнання себе, інших людей та стосунків, що виникають під час спілкування.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ


 1. Алексеев А.В. Психорегулирующая тренировка / Методическое письмо // ВНИИФК. – М., 1969.

 2. Алиева М.А.Тренинг развития жизненных целей. – СПб.: Речь 2001.

 3. Антонова–Турченко О.Г. Як вижити серед конфліктів. – К., 1991.

 4. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практ. Пособ. по провед. тренинга личностного роста психологов, педагогов, соц. работников. – М.: МПА, 1995.

 5. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учеб. пособ. – К.: Укртехпрес, 1997.

 6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – М.: Издательство Ось-89, 2005.

 7. Вівчарик Т.П., Дмитренко А.К. Методи діагностики та формування у молодих жінок установок на самореалізацію. – Чернівці, 1999.

 8. Емельянов Н.Ю. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: ЛГУ, 1985.

 9. Игры – обучение, тренинг, досуг / Под. ред. В.В.Петрусинского // В 7 книгах. Книга 6. На пути к совершенству. Книга 7. Искусство экспромта. – М., 1995.

 10. Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. – СПб.: Питер Пресс,1994.

 11. Когюнас Р. Психотерапевтические группы. Теория и практика. - М., 2000.

 12. Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания. Личностный рост: методы и техники. – СПб.: Питер, 2001.

 13. Крофорд В. Три кита успеха. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997.

 14. Леонтьев О.В. Приемы психологического воздействия на людей. Конспект лекций. – СПб.: Питер, 2000.

 15. Макшанов С.И. Психология тренинга. – СПб.: Речь, 1997.

 16. Маросанов Г.И. Социально-психологический тренінг. – М., 1998.

 17. Михеева С.А. Тренинг личностного роста как элемент досугового вечера для молодежи. – Казань, 1999.

 18. Мороз Л.І. Основи професійно-психологічного тренінгу: Навч.посіб. – К.: ПАЛИВОДА, 2004.

 19. Папуш М. Практическая психотехніка. – М., 1997.

 20. Петровская Л.А. Теоретические и методические вопросы социально-психологического тренинга. – М., 1982.

 21. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А.Крылов. – СПб.: Питер., 2000.

 22. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю.Хрящовой. – СПб.: Речь, Институт Тренинга, 2002.

 23. Вачков И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. – М.: Эксмо, 2007.

 24. Психотерапевтическая энциклопедия / Б.Д.Карвасарский и др. – СПб.: Минск, 1999.

 25. Рева О.М. Розвиток рефлективності майбутніх психологів засобами соціально-психологічного тренінгу // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максимена, М.В.Папучі. – Київ-Ніжин: Видавництво НДУ, 2007. – Том 10, вип.1. – С. 90-91.

 26. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: теория и практика – СПб.: Питер-Ком, 1998.

 27. Технологія тренінгу / Упоряд.: О.Главнік, Г.Бевз / За заг. ред. С.Д. Максименка – К.: Главник, 2005.

 28. Харари К., Вейнтрауб Г. 30-ти дневный курс развития интуиции и творческих способностей. – К.: София, 1996.

 29. Холл Д. Стань первым! Как повысить ваши способности в несколько раз. – М.: Вече, 1996.

 30. Шевцова И.В. Тренинг личностного роста. – СПб.: Речь, 2003.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Історія розвитку групових методів психотерапії та практичної психології

Історія розвитку групових методів в психотерапії. Теоретико-методологічні засади проведення тренінгу. Історія розвитку, основні процедури роботи Т-груп, груп зустрічей. Загальне уявлення про психологічний тренінг.

Поняття про тренінг як сукупність активних методів практичної психології. Специфічні риси тренінгу.

Література: 5,6,8,11,15,16, 20,23,24,26,27.
Тема 2. Види та цілі тренінгу у сучасній психології

Тренінг як форма групового впливу. Співвідношення понять «групова психотерапія», «групова психокорекція» та «груповий тренінг». Основні парадигми тренінгу. Парадигма тренінгу як дресури. Парадигма тренінгу як тренування. Парадигма тренінгу як розвитку суб’єктності.

Основні концептуальні напрямки у психологічному тренінгу. Поведінковий підхід. Гештальт-групи. Т-групи. Групи зустрічей. Психоаналітичний підхід. Трансактний аналіз. Психодрамний підхід. Тілесно-орієнтована терапія. Схема побудови групового процесу. Ефект тренінгу.

Література: 5,6,8,11,15,16, 20,23,24,26,27.
Тема 3. Психологічні особливості тренінгової групи

Переваги групової форми роботи. Класифікація тренінгових групп. Види тренінгових груп. Їх склад. Ролі та норми поведінки в групі. Головні етапи розвитку групи під час тренінгу. Фактори впливу на групову динаміку.

Комплектування групи. Фактор попереднього знайомства. Якісний та кількісний склад тренінгової групи. Типи учасників тренінгу: пасивні, активні та важкі учасники. Небажані учасники тренінгових груп. Ознаки закритості людини.

Література: 5,6,8,9,11,15,16, 20,23,24,26,27,30.

Тема 4. Ведучий тренінгової групи

Індивідуально-психолгічні якості тренера. Особистісні якості тренера. Вимоги до тренера. Основні ролі ведучого. Керівництво групою. Стилі керівництва.

Професійні страхи. Фізична та психологічна мобільність. Принципи тренерскої робти. Помилки тренера.

Література: 5,6,8,9,11,15,16, 20,23,24,27,30.
Тема 5. Структура тренінгової програми

Структура тренінгової програми. Вступна, основна та завершальна частини тренінгу. Компоненти тренінгу. Знайомство. Нормування. Формування групи. Вирішення завдань. Підведення підсумків. Зв’язок етапів тренінгу з етапами розвитку тренінгової групи. Часові межі етапів тренінгу.Література: 2,4,6,7,8,16,18,20,22,23,27.

Тема 6. Етапи підготовки тренінгу

Основні етапи підготовки тренінгової програми. Тренінг на замовлення. Мета та завдання тренінгу. Зміст тренінгу. План тренінгу. Підготовка тренінгу: вибір теми, проектування, визначення змісту занять. Продаж тренінгу.

Часова організація тренінгу. Принципи чергування вправ. Мапа тренінгу.

Література: 2,4,6,7,8,16,18,20,22,23,27.
ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Історія розвитку групових методів психотерапії та практичної психології

Лекція – 2 год.


1.Теорія «тваринного магнетизму» Ф.А.Месмера

2.Групова психотерапія і гіпноз

3.Соціально-психологічні аспекти групових методів

4.Основні етапи розвитку тренінгу як методу в УкраїніТема 2. Види та цілі тренінгу у сучасній психології

Лекція 2 год. 1. Соціально-психологічний тренінг та його особливості.

 2. Загальне уявлення про психологічний тренінг.

 3. Специфічні риси тренінгу.

 4. Тренінгові парадигми.

Тема 4. Ведучий тренінгової групи

Лекція 2 год.

1.Вимоги до особистості освіти тренера

2.Види тренерської компетентності3.Робота з ко-тренером

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Історія розвитку групових методів психотерапії та практичної психології

Практичне заняття – 2 годин

Завдання

 1. Відмінності індивідуальної та групової форм психологічного консультування, психологічної допомоги.

 2. Професійно-орієнтовані тренінги у промисловості, збройних силах тощо.

 3. Історія і сучасний стан тренінгової роботи в СРСР, в Росії та Україні.

 4. Групові методи професійно-психологічної підготовки в поліції


Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 5,6,8,11,15,16, 20,23,24,26,27.

Тема 2. Види та цілі тренінгу у сучасній психології
Семінарське заняття – 2 години


 1. Основні парадигми тренінгу.

 2. Основні напрямки у психологічному тренінгу: гуманістичний, поведінковий, психоаналітичний підходи.

 3. Схема побудови групового процесу.

Практичне заняття – 2 години.

Завдання:

 1. Опишіть атрибути тренінгу, які ви бачите навколо себе в тренінговій аудиторії.

 2. Сформулюйте і запишіть свої очікування від соціально-психологічного тренінгу.

 3. Опрацювати правила роботи тренінгової групи.

 4. Розробити наочну демонстрацію для закріплення правил та домовленостей групової роботи.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 5,6,8,11,15,16, 20,23,24,26,27.

Тема 3. Психологічні особливості тренінгової групи

Семінарське заняття – 2 години

 1. Переваги групової форми роботи.

 2. Класифікація тренінгових груп.

 3. Поняття про групову динаміку.


Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6,8,9,16,23,30.

Практичне заняття – 2 години.

Завдання:

 1. Опрацювати прийоми встановлення міжособистісних контактів в тренінговому колі.

 2. Назвіть та продемонструйте ознаки “закритої” людини.

 3. Проілюструйте прикладами ознаки відкритості даної групи.

 4. Опрацюйте прийоми зменшення міжособистісної напруги в тренінговій групі (за І.В.Вачковим).Тема 4. Ведучий тренінгової групи

Семінарське заняття – 2 години


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка