База тестових завданьДата конвертації28.03.2018
Розмір0.59 Mb.
Назва файлуКРОК МЕДБИО I семестр укр 2013 Студ.doc

База тестових завдань

медичного ліцензійного іспиту «КРОК-1»

з медичної біології

для студентів I-IV медичних і стоматологічного факультетів

І семестр 2013-2014 навчального року
1. Підтримка життя на будь-якому рівні пов’язана з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

 1. * Молекулярному

 2. Субклітинному

 3. Клітинному

 4. Тканинному

 5. Рівні організму

2. Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми? 1. * Прокаріоти

 2. Віруси

 3. Аскоміцети

 4. Еукаріоти

 5. Найпростіші

3. В органелах встановлена наявність власної білоксинтезуючої системи. Ці органели: 1. *Мітохондрії

 2. Апарат Гольджі

 3. Лізосоми

 4. Вакуолі

 5. Ендоплазматичний ретикулум

4. Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Назвіть ці органели. 1. *Мітохондрії

 2. Ядро

 3. Лізосоми

 4. ЕПС

 5. Пероксисоми

5. У м’язовій тканині відбувається інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді макроергічних зв’язків АТФ. Цей процес відбувається за участю органел: 1. * Мітохондрій

 2. Гладенької ЕПС

 3. Лізосом

 4. Шорсткої ЕПС

 5. Клітинного центру

6. Клітину обробили речовиною, яка блокує фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес у клітині буде порушений в першу чергу? 1. * Окисне фосфорилювання

 2. Синтез білків

 3. Синтез глікогену

 4. Розад глікогену

 5. Окисна модифікація білків

7. При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмолемою. Вкажіть ці органели. 1. * Ендоплазматична сітка

 2. Мітохондрії

 3. Центросоми

 4. Рибосоми

 5. Комплекс Гольджі

8. В одній з органел клітини відбувається завершення побудови білкової молекули та комплексування білкових молекул з вуглеводами, ліпідами. Назвіть цю органелу? 1. *Комплекс Гольджі

 2. Ендоплазматична сітка

 3. Лізосоми

 4. Рибосоми

 5. Мітохондрії

9. У студента 18-ти років виявлено збільшення щитовидної залози. При цьому був підвищений обмін речовин і збільшена частота пульсу. Ці ознаки є характерними для гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитовидної залози більшою мірою відповідають за секрецію і виділення гормонів? 1. * Комплекс Гольджі

 2. Мітохондрії

 3. Рибосоми

 4. Центросоми

 5. Лізосоми

10. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виведення рештків забезпечують органели: 1. *Лізосоми

 2. Рибосоми

 3. Мітохондрії

 4. Клітинний центр

 5. Комплекс Гольджі

11. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою: 1. * Лізосоми

 2. Центросоми

 3. Ендоплазматичну сітку

 4. Рибосоми

 5. Мітохондрії

12. При біохімічному дослідженні клітинних органел в них виявлені ферменти розщеплення білків, ліпідів та вуглеводів. Цими органелами є: 1. * Лізосоми

 2. Пластинчастий комплекс

 3. Ендоплазматичний ретикулюм

 4. Мітохондрії

 5. Рибосоми

13. При ревматизмі у хворої людини спостерігається порушення функцій та руйнування клітин хрящів. В цьому процесі бере участь одна з клітинних органел — це: 1. *Лізосома

 2. Клітинний центр

 3. Мікротрубочки

 4. Комплекс Гольджі

 5. Рибосома

14. У людини часто зустрічаються хвороби, пов’язані з накопиченням у клітинах вуглеводів, ліпідів та інших речовин. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних ферментів у: 1. * Лізосомах

 2. Мітохондріях

 3. Ендоплазматичній сітці

 4. Мікротрубочках

 5. Ядрі

15. Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Які органели клітини візьмуть участь у їх утилізації? 1. *Лізосоми

 2. Комплекс Гольджі

 3. Рибосоми

 4. Ендоплазматичний ретикулум

 5. Клітинний центр

16. В процесі обміну речовин беруть участь органели, які мають кулясту форму, розміри від 0,2 до 1 мкм. Їх утворення пов’язане з комплексом Гольджі. Вони відіграють суттєву роль в індивідуальному розвитку організму. Їх поділяють на групи, в залежності від вмісту і функцій. Пошкодження цих органел дуже шкідливе для клітини. Назвіть ці органели. 1. * Лізосоми

 2. Рибосоми

 3. Ендоплазматичний ретикулум

 4. Мітохондрії

 5. Центросома

17. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з фагоцитованими лейкоцитами бактеріями. Які органели клітини завершують перетравлення цих бактерій? 1. * Лізосоми

 2. Мітохондрії

 3. Гранулярна ендоплазматична сітка

 4. Апарат Гольджі

 5. Рибосоми

18. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині мишам ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля яких органел спостерігається накопичення мічених амінокислот? 1. * Рибосоми

 2. Гладенька ЕПС

 3. Клітинний центр

 4. Лізосоми

 5. Апарат Гольджі

19. Після видалення зуба у 40-річного чоловіка утворилася ранева поверхня, де відбулася активна регенерація. Враховуючи функції органел клітини, визначте, які з них забезпечили в першу чергу регенерацію. 1. *Рибосоми

 2. Лізосоми

 3. Пероксисоми

 4. Центросоми

 5. Мітохондрії

20. У 50-річної жінки був видалений зуб. На місці видалення зуба регенерувала нова тканина. Виходячи з функцій органел клітини вкажіть найбільш активні з них при відновленні тканин? 1. * Рибосоми

 2. Центросоми

 3. Постлізосоми

 4. Гладенька ЕПС

 5. Лізосоми

21. У культурі тканин іонізуючим випромінюванням пошкоджено ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним? 1. * Рибосоми

 2. Ендоплазматична сітка

 3. Лізосоми

 4. Комплекс Гольджі

 5. Мікротрубочки

22. Біля ядра виявлена органела, що складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Встановлено, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє собою:

A * Центросому

B Рибосому

C Ендоплазматичну сітку

D Мітохондрію

E Лізосому
23. У пробірку, що містить розчин NaCl, 0,9%, додали краплю крові. Що станеться з еритроцитами?


 1. * Залишаться без змін

 2. Набрякання

 3. Зморщування

 4. Біологічний гемоліз

 5. Осмотичний гемоліз

24. Комплекс Гольджі виводить речовини із клітини завдяки злиттю мембранного мішечка з мембраною клітини. При цьому вміст мішечка виливається назовні. Який процес тут проявляється? 1. *Екзоцитоз

 2. Ендоцитоз

 3. Активний транспорт

 4. Полегшена дифузія

 5. Вірної відповіді немає

25. Речовини виводяться з клітини в результаті злиття мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву: 1. * Екзоцитиоз

 2. Осмос

 3. Ендоцитоз

 4. Активний транспорт

 5. Полегшена дифузія

26. У деяких одноклітинних організмів, наприклад, амеб, живлення здійснюється шляхом фагоцитозу. В яких клітинах організму людини таке явище не є способом живлення, а здійснює захист організму від чужорідних компонентів (мікроорганізмів, пилу тощо)? 1. * Лейкоцити

 2. Еритроцити

 3. Епітеліоцити

 4. Міоцити

 5. Тромбоцити

27. Під впливом іонізуючого опромінення, або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія? 1. * До часткового чи повного руйнування клітини

 2. До інтенсивного синтезу білків

 3. До інтенсивного синтезу енергії

 4. До відновлення цитоплазматичної мембрани

 5. До формування веретена поділу

28. На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього? 1. *Автоліз

 2. Диференціаціювання

 3. Дегенерація

 4. Трансформація

 5. Спеціалізація

29. У хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом підшлункової залози. З функціями яких органел клітини може бути пов’язаний цей процес? 1. * Лізосом

 2. Мітохондрій

 3. Рибосом

 4. Центріолей

 5. Мікротрубочок

30. На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник? 1. * Нуклеосому

 2. Елементарну фібрилу

 3. Напівхроматиду

 4. Хроматиду

 5. Хромосому


31. Проводиться каріотипування клітин здорової людини. У каріотипі виявлена дрібна акроцентричні непарна хромосома. Це може бути:

  1. * Y-хромосома

  2. Хромосома групи С

  3. Х-хромосома

  4. Хромосома групи А

  5. Хромосома групи В

32. Відомо, що клітинний цикл включає в себе кілька перетворень в клітині, що слідують одне за одним. На одному з етапів відбуваються процеси, що підготовляють синтез ДНК. У який період життя клітини це відбувається? 1. * Пресинтетичний

 2. Синтетичний

 3. Власне мітоз

 4. Премітотіний

 5. Постсинтетичний

33. У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, накопичення, завдяки активному синтезу, білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК? 1. * Пресинтетичний

 2. Синтетичний

 3. Премітотичний

 4. Телофаза

 5. Анафаза

34. Аналізуються нормальні клітини червоного кісткового мозку людини, що активно діляться. Яка кількість хромосом є характерною для G1-періоду в цих клітинах? 1. * 46

 2. 48

 3. 47

 4. 45

 5. 23

35. В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичному періоді? 1. * 46

 2. 92

 3. 23

 4. 69

 5. 48

36. У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється? 1. * Інтерфаза

 2. Профаза

 3. Метафаза

 4. Анафаза

 5. Телофаза

37. У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище? 1. * S

 2. G0

 3. G1

 4. G2

 5. М

38. Для лабораторних досліджень шпателем узятий зішкріб слизової ротової порожнини. Проаналізуйте ймовірні стани цих клітин: 1. * Діляться мітотично і шляхом амітозу

 2. Діляться тільки мітотично

 3. Тільки збільшуються в розмірах

 4. Діляться шляхом мейозу і амітозу

 5. Діляться мітототічно і спостерігається політенія

39. Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно оновлюється. Клітини цієї тканини в нормі утворюються шляхом: 1. * Мітозу

 2. Бінарного розподілу

 3. Шизогонії

 4. Мейозу

 5. Амітозу

40. У певних клітинах дорослої людини протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини — 1. * Нейрони

 2. Ендотелію

 3. М’язові (гладенькі)

 4. Епідерміс

 5. Кровотворні

41. Соматичні клітини людини – диплоїдні (2n). Проте поліплоїдні клітини червоного кісткового мозку (мегакаріоцити) можуть мати до 64n. Який механізм їх виникнення? 1. *Ендомітоз

 2. Політенія

 3. Мітоз

 4. Амітоз

 5. Мейоз

42. При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматинового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігалися ядерна оболонка і ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у досліджуваній злоякісній пухлині? 1. * Амітоз

 2. Мітоз

 3. Екзомітоз

 4. Мейоз

 5. Ендомітоз

43. При поділі клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні мембрана ядра і ядерце, а центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, який вільно розташований у цитоплазмі. Для якої фази це характерно? 1. * Профази

 2. Метафази

 3. Анафази

 4. Інтерфази

 5. Телофази

44. При діагностиці хромосомних хвороб з метою вивчення каріотипу на культуру клітин під час мітозу діють колхіцином — речовиною, яка блокує збирання ниток веретена поділу. На якій фазі буде зупинений мітоз? 1. *Метафаза

 2. Інтерфаза

 3. Профаза

 4. Телофаза

 5. Анафаза

45. Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії: 1. *Метафази

 2. Профази

 3. Інтерфази

 4. Анафази

 5. Тілофази

46. При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A *Метафази

B Профази

C Анафази

D Телофази

E Інтерфази
47. У клітині утворилися максимально спіралізовані хромосоми. Вони розташовані по екватору соматичної клітини. Якій фазі мітозу це відповідає?


 1. * Метафазі

 2. Телофазі

 3. Профазі

 4. Анафазі

 5. Прометафазі

48. В клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина? 1. *Анафази

 2. Метафази

 3. Телофази

 4. Профази

 5. Інтерфази

49. Під час мітотичного поділу диплоїдної соматичної клітини на неї подіяли колхіцином. Хід мітозу порушився і утворилась одноядерна поліплоїдна клітина. Мітоз було призупинено на стадії: 1. *Анафази

 2. Профази

 3. Метафази

 4. Телофази

 5. Цитокінезу

50. На клітину подіяли колхіцином, що блокує збирання ахроматинового веретена. Який етап мітотичного циклу буде порушений? 1. *Анафаза

 2. Профаза

 3. Цитокінез

 4. Передсинтетичний період інтерфази

 5. Постсинтетичний період інтерфази

51. У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні хромосоми? 1. *Анафаза

 2. Телофаза

 3. Метафаза

 4. Профаза

 5. Інтерфаза

52. В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу? 1. * 92 хромосоми

 2. 46 хромосом

 3. 23 хромосоми

 4. 69 хромосом

 5. 96 хромосом

53. В експерименті на культуру тканин, що мітотично діляться, подіяли препаратом, який руйнує веретено поділу. Це призвело до порушення: 1. * Розходження хромосом до полюсів клітини

 2. Постсинтетичного періоду

 3. Формування ядерної оболонки

 4. Подвоєння хроматид

 5. Деспіралізації хромосом

54. Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявило його блокуючий ефект на збирання білків-тубулінів, які є основою веретена поділу в клітинах, що діляться. Які з означених нижче етапів клітинного циклу порушуються цим препаратом? 1. * Анафаза мітозу

 2. Синтетичний період

 3. Телофаза мітозу

 4. Постмітотичний період інтерфази

 5. Премітотичний період інтерфази

55. У малярійного плазмодія набір хромосом 1n = 12, далі він розмножується шляхом шізогоніі (один з видів мітозу). Кількість хромосом в ядрі плазмодія, що розмножується в клітинах печінки людини, складе: 1. *12

 2. 24

 3. 32

 4. 64

 5. 76

56. Згідно правила сталості числа хромосом, кожний вид більшості тварин має певне і стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів, є: 1. *Мейоз

 2. Шизогонія

 3. Амітоз

 4. Регенерація

 5. Брунькування

57. Дослідник при мікроскопічному та електронно-мікроскопічному вивченні печінки звернув увагу, що деякі окремо розташовані клітини розпалися на дрібні фрагменти, оточені мембраною. У деяких з них є органели, інші включають фрагменти ядра, що розпалося. Запальна реакція навколо відсутня. Дослідник розцінив ці зміни як: 1. * Апоптоз

 2. Гіпоплазія

 3. Дистрофія

 4. Некроз

 5. Атрофія

58. Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза ) каталізує синтез : 1. * ДНК на матриці вірусної і-РНК

 2. Вірусної і-РНК на матриці ДНК

 3. ДНК на вірусній р-РНК

 4. Вірусної ДНК на матриці ДНК

 5. і-РНК на матриці вірусного білка

59. РНК-вмісний вірус ВІЛ проник всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази змусив клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього процесу лежить :  1. * Зворотна транскрипція

  2. Репресія оперона

  3. Зворотна трансляція

  4. Дерепресія оперона

  5. Конвариантна реплікація

60. У клітині людини постійно відбуваються процеси збереження, самовідтворення і передачі генетичної інформації. Головна роль у цих процесах належить: 1. * Нуклеїновим кислотам

 2. Поліпептидам

 3. Складним ефірам жирних кислот

 4. Вуглеводам

 5. Глікопротеїнам

61. У клітині знайдено полімер, який складається з десятків тисяч мономерів. Ця молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм спадкової інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть назву полімера. 1. *ДНК

 2. р-РНК

 3. Целюлоза

 4. Гістон

 5. Гемоглобін

62. При реплікації ДНК кожен з її ланцюгів стає матрицею для синтезу нового ланцюга. Як називається цей спосіб реплікації? 1. * Напівконсервативний

 2. Аналогічний

 3. Ідентичний

 4. Дисперсний

 5. Консервативний

63. При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до: 1. * Материнської нитки

 2. Ферменту РНК-полімерази

 3. Ферменту ДНК-полімерази

 4. Змістовним кодонів

 5. Інтронних ділянок гена

64. Відбулось пошкодження структурного гена — ділянки молекули ДНК. Однак, це не призвело до заміни амінокислот у білку, тому що через деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це здатність ДНК до: 1. * Репарації

 2. Транскрипції

 3. Мутації

 4. Зворотної транскрипції

 5. Реплікації

65. Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати пошкодження. Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК називається: 1. * Репарація

 2. Траскрипція

 3. Реплікація

 4. Трансдукція

 5. Трансформація

66. В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих на пігментну ксеродерму повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини здорових людей, через дефект ферменту репарації. Виберіть фермент цього процесу: 1. * ДНК-полімераза III

 2. ДНК-гіраза

 3. Праймаза

 4. Ендонуклеаза

 5. РНК-лігаза

67. У клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули і-РНК при цьому служить: 1. *Ділянка одного з ланцюгів ДНК

 2. Уся молекула ДНК

 3. Цілком один з ланцюгів молекули ДНК

 4. Ланцюг молекули ДНК, позбавлений інтронів

 5. Ланцюг молекули ДНК, позбавлений екзонів

68. Структурні гени еукаріот містять екзонні та інтронні ділянки. Якою буде будова про-і-РНК? 1. * Екзон-інтрон-екзон

 2. Інтрон-екзон

 3. Екзон-екзон-інтрон

 4. Екзон-інтрон

 5. Екзон-екзон

69. Експериментально була встановлена кількість та послідовність амінокислот у молекулі гормона інсуліна. Ця послідовність кодується: 1. *Кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонних частинах гена

 2. Послідовністю структурних генів

 3. Кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК

 4. Певним чергуванням екзонних та інтронних ділянок

 5. Кількістю та послідовністю нуклеотидів у інтронних ділянках гена

70. Синтез білка складається з кількох стадій. На одній з них здійснюється синтез і-РНК на одному з ланцюгів ділянки молекули ДНК. Як називається зазначений процес? 1. * Транскрипція

 2. Реплікація

 3. Елонгація

 4. Трансляція

 5. Термінація

71. У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись уздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилася. Ця ділянка ДНК називається: 1. * Термінатор

 2. Оператор

 3. Репрессор

 4. Регулятор

 5. Промотор

72. У клітині людини до гранулярної ЕПС до рибосом доставлена і-РНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Це пояснюється відсутністю: 1. * Процесингу

 2. Реплікації

 3. Транскрипції

 4. Трансляції

 5. Пролонгації

73. В ядрі клітині з молекули незрілої і-РНК утворилася молекула зрілої і-РНК, яка має менший розмір, ніж незріла і-РНК. Сукупність єтапів цього перетворення має назву: 1. *Процесинг

 2. Реплікація

 3. Рекогніція

 4. Трансляція

 5. Термінація

74. При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які доставляють амінокислоти до рибосоми. Чому буде дорівнювати кількість різних типів т-РНК у клітині? 1. * Кількості триплетів, що кодують амінокислоти

 2. Кількості нуклеотидів

 3. Кількості амінокислот

 4. Кількості білків, синтезованих у клітині

 5. Кількості різних типів і-РНК

75. При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген фермента був внесений у клітини пацієнта за допомогою вірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати віруси у якості векторів функціональних генів? 1. * Універсальність

 2. Специфічність

 3. Колінеарність

 4. Непереривність

 5. Надмірність

76. Під дією мутагену у гені змінився склад кількох триплетів, але, незважаючи на це, клітина продовжувала синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це може бути пов’язано? 1. *Виродженістю

 2. Універсальністю

 3. Триплетністю

 4. Неперекриванням

 5. Колінеарністю

77. Деякі триплети і-РНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити трансляцію. Ці триплети мають назву: 1. * Стоп-кодони

 2. Оператори

 3. Антикодони

 4. Екзони

 5. Інтрони

78. На зрілій і-РНК була зібрана рибосома. У молекулі і-РНК наявні змістовні кодони. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду є сигналом: 1. * Приєднання певної амінокислоти

 2. З'єднання певних экзонів

 3. Початку транскрипції

 4. Закінчення транскрипції

 5. Приєднання РНК-синтетази

79. Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу? 1. * 54

 2. 27

 3. 108

 4. 162

 5. 44

80. У клітинах гранулярної ЕПС відбувається етап трансляції, на якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності — відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді відповідатиме послідовності: 1. * Кодонів і-РНК

 2. Триплетів р-РНК

 3. Триплетів т-РНК

 4. Триплетів про-і-РНК

 5. Нуклеотидів ДНК

81. Спадкова інформаціяу зберігається у ДНК, але безпосередньої участі у синтезі білків у клітинах ДНК не приймає. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг? 1. * Трансляція

 2. Утворення р-РНК

 3. Утворення т-РНК

 4. Утворення і- РНК

 5. Реплікація

82. У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Порушення відбувається на етапі: 1. * Трансляції

 2. Транскрипції

 3. Репликації

 4. Активації амінокислот

 5. Терминації

83. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині в разі пригнічення даного ферменту? 1. * Транскрипції

 2. Реплікації

 3. Репарації

 4. Трансляції

 5. Процесинг

84. Для лікування інфекційних захворювань використовують антибіотики (стрептоміцин, еритроміцин, хлорамфенікол). Який етап синтезу білків вони інгібують? 1. * Трансляцію

 2. Сплайсинг

 3. Процесинг

 4. Транскрипцію

 5. Реплікація

85. Одним з етапів синтезу білка є ініціація синтезу поліпептидного ланцюгу, при цьому першій триплет іРНК має починатися з триплету АУГ. Який триплет тРНК буде комплементарним йому? 1. * УАЦ

 2. AАA

 3. ГУГ

 4. УГУ

 5. ЦУЦ

86. У клітині відбувається процес трансляції. Коли рибосома доходить до кодонів УАА, УАГ або УГА, синтез поліпептідного ланцюга закінчується. Ці кодони в процесі біосинтезу поліпептиду не розпізнаються жодною т-РНК і тому є сигналом: 1. * Термінації

 2. Посттрансляційної модифікації

 3. Елонгації

 4. Ініціації

 5. Початку транскрипції

87. У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись: 1. *На рибосомах

 2. У ядрі

 3. У лізосомах

 4. На каналах гладенької ендоплазматичної сітки

 5. У клітинному центрі

88. У результаті трансляції утворилася лінійна молекула білка, відповідна його первинній структурі. Який зв’язок виникає між амінокислотними залишками в цій структурі білка? 1. * Пептидний

 2. Водневий

 3. Дисульфідний

 4. Гідрофобний

 5. Іонний

89. Серед населення Південної Африки розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну глютамінової кислоти на валін. Чим спричинена ця хвороба?  1. * Генною мутацією

  2. Порушенням механізмів реалізації генетичної інформації

  3. Кросинговером

  4. Геномними мутаціями

  5. Трансдукцією

90. Вивчається робота оперона бактерії. Відбулося звільнення гена-оператора від білка-репрессора. Безпосередньо після цього в клітині почнеться: 1. * Транскрипція

 2. Реплікація

 3. Репресія

 4. Трансляція

 5. Процесинг

91. При всіх формах розмноження (статевому та нестатевому) елементарними дискретними одиницями спадковості є: 1. *Один ген

 2. Одна пара нуклеотидів

 3. Оин ланцюг молекули ДНК

 4. Один нуклеотид

 5. Два ланцюги молекули ДНК

92. Під час медико-генетичного консультування родини встановлено, що один з батьків гомозиготний за домінантним геном полідактилії, а другий — здоровий (гомозиготний за рецесивним геном). У цьому випадку у дітей проявиться закон: 1. * Одноманітності гібридів першого покоління

 2. Розщеплення гібридів

 3. Незалежного успадкування

 4. Чистоти гамет

 5. Зчепленого успадкування

93. Чоловік гомозиготний за домінантним геном темної емалі зубів, а у його дружини зуби мають нормальне забарвлення. У їхніх дітей проявиться закономірність: 1. * Одноманітність гібридів першого покоління

 2. Розщеплення гібридів

 3. Неповне зчеплення

 4. Незалежне спадкування

 5. Повне зчеплення

94. У одного з батьків припущене носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження у цій сім’ї дитини хворої на фенілкетонурію? 1. * 0%

 2. 25%

 3. 50%

 4. 75%

 5. 100%

95. Фенілкетонурія — це захворювання, зумовлене рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки гетерозиготні за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову дочку. Яка ймовірність, що четверта дитина, яку вони очікують, народиться теж хворою? 1. * 25%

 2. 0%

 3. 50%

 4. 75%

 5. 100%

96. У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків? 1. *Аа х Аа

 2. АА х АА

 3. АА х Аа

 4. Аа х аа

 5. аа х аа

97. Фенілкетонурія успадковується за аутосомно-рецесивним типом. У батьків з якими генотипами можуть народитися діти з фенілкетонурією? 1. *Аа х Аа

 2. АА х АА

 3. АА х Аа

 4. АА х аа

 5. ХСХс х ХсY

98. При обстеженні новонароджених в одному з міст України у дитини виявлено фенілкетонурію. Батьки дитини не страждають на цю хворобу та мають двох здорових дітей. Визначте можливі генотипи батьків з гену фенілкетонурії: 1. * Аа х Аа

 2. АА х аа

 3. аа х аа

 4. Аа х аа

 5. Аа х АА

99. У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактілія. Чим зумовлений розвиток цієї хвороби? 1. * Плейотропією

 2. Неповним домінуванням

 3. Множинним алелізмом

 4. Кодомінуванням

 5. Комплементарністю

100. Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією одного гена, наслідком чого є порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку? 1. * Плейотропія

 2. Комплементарна взаємодія

 3. Полімерія

 4. Кодомінування

 5. Неповне домінування

101. Схильність до цукрового діабету обумовлює аутосомно-рецесивний ген. Цей ген проявляється лише у 30% гомозиготних особин . Цей частковий прояв ознаки є прикладом наступної властивості гена: 1. * Пенетрантність

 2. Домінантність

 3. Експресивність

 4. Дискретність

 5. Рецесивність

102. У людини один і той же генотип може спричинити розвиток захворювання з різними ступенями прояву фенотипів. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу у різних умовах середовища — це: 1. * Експресивність

 2. Пенетрантність

 3. Спадковість

 4. Мутація

 5. Полімерія

103. У людини цистинурія проявляється у вигляді наявності цистинових камінців у нирках (гомозиготи) або підвищеним рівнем цистину в сечі (гетерозиготи). Захворювання на цістінурію є моногенним. Визначте тип взаємодії генів цистинурії і нормального вмісту цистину в сечі : 1. * Неповне домінування

 2. Комплементарність

 3. Епістаз

 4. Повне домінування

 5. Кодомінування

104. У деяких клінічно здорових людей в умовах високогір’я виявляються ознаки анемії. У крові у них виявляють серповидні еритроцити. Генотип цих людей: 1. * Аа

 2. ХСХс

 3. АА

 4. IAi

 5. ХсХс

105. У родині студентів, що приїхали з Африки, народилася дитина з ознаками анемії, яка невдовзі померла. Обстеження виявило, що еритроцити дитини мають аномальну півмісяцеву форму. Визначте імовірні генотипи батьків дитини. 1. * Аа х Аа

 2. ХСХс х ХсY

 3. АА х АА

 4. XcXc х XcY

 5. IАIB х IАi

106. Жінка з I (0) Rh– групою крові вийшла заміж за чоловіка з IV (AB) Rh+ групою крові. Який варіант групи крові і резус-фактора можна очікувати у дітей? 1. * III (B) Rh+

 2. I (0) Rh–

 3. IV (AB) Rh+

 4. IV (AB) Rh–

 5. I (0) Rh+

107. У жінки з ІІІ (В), Rh– групами крові народилась дитина з ІІ (А) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові та резус-фактор можливі у батька? 1. *ІІ (А), Rh+

 2. I (O), Rh+

 3. III (B), Rh+

 4. I (O), Rh–

 5. II (A), Rh–

108. У хлопчика І (ii)група крові, а в його сестри ІV (IAIB). Які групи крові у батьків цих дітей? 1. * II (IАi) і III (IВi) групи

 2. II (IАIА) і III (IВi) групи

 3. I (ii) і IV (IAIB) групи

 4. III (IВi) і IV (IAIB) групи

 5. I (ii) і III (IВi) групи

109. У гетерозиготних батьків з II (А) і III (В) групами крові за системою АВ0 народилася дитина. Яка ймовірність наявності у неї I (0) групи крові? 1. * 25 %

 2. 100 %

 3. 75 %

 4. 50 %

 5. 0 %

110. У чоловіка за системою АВ0 встановлена IV (АВ) група крові, а у жінки — III (В). У батька жінки I (0) група крові. В них народилося 5 дітей. Вкажіть генотип дитини, яку можна вважати позашлюбною: 1. * ii

 2. IAIB

 3. IBIB

 4. IAi

 5. IBi

111. У людини один з варіантів забарвлення зубної емалі визначається взаємодією двох алельних генів за типом неповного домінування. Ці гени утворюють і визначають: 1. * Три генотипи і три фенотипи

 2. Три генотипи і чотири фенотипи

 3. Чотири генотипи і чотири фенотипи

 4. Шість генотипів і чотири фенотипи

 5. Шість генотипів і шість фенотипів

112. У людини один з варіантів забарвлення зубної емалі визначається взаємодією двох алельних генів за типом неповного домінування. Скільки фенотипів визначають ці гени? 1. * Три

 2. Два

 3. Чотири

 4. П’ять

 5. Шість

113. Утворення в клітинах людини білка інтерферону, який виробляється для захисту від вірусів, пов’язано зі взаємодією генів. Який з перелічених видів взаємодії генів обумовлює синтез білка інтерферону? 1. * Комплементарна дія

 2. Повне домінування

 3. Полімерія

 4. Кодомінування

 5. Епістаз

114. В Х-хромосомі людини локалізований домінантний ген, який відповідає за зсідання крові. Таку ж роль виконує і аутосомно-домінантний ген. Відсутність кожного з цих генів призводить до порушення зсідання крові. Назвіть форму взаємодії між цими генами. 1. * Комплементарність

 2. Епістаз

 3. Полімерія

 4. Кодомінування

 5. Плейотропія

115. У глухонімих батьків з генотипами DDee і ddEE народились діти з нормальним слухом. Яка форма взаємодії генів D i E? 1. * Комплементарність

 2. Домінування

 3. Епістаз

 4. Полімерія

 5. Наддомінування

116. У жінки, що має 0 (I) групу крові, народилася дитина з групою крові AB.Чоловік цієї жінки мав групу крові A. Які з наведених видів взаємодії генів пояснюють це явище? 1. *Епістаз рецесивний

 2. Кодомінування

 3. Полімерія

 4. Неповне домінування

 5. Комплементарність

117. Колір шкіри у людини контролюється кількома парами незчеплених генів, що взаємодіють за типом адитивної полімерії. Пігментація шкіри у людини з генотипом А1А1А2А2А3А3 буде: 1. * Чорна (негроїд)

 2. Біла (європеоїд)

 3. Жовта (монголоїд)

 4. Коричнева (мулат)

 5. Альбінос

118. Гіпоплазія емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде проявлятися ця аномалія? 1. * Тільки у дочок

 2. У всіх дітей

 3. Тільки у синів

 4. У половини дочок

 5. У половини синів

119. У хворого чоловіка виявлене захворювання, яке зумовлене домінантним геном, локалізованим у Х-хромосомі. У кого із дітей буде це захворювання, якщо дружина здорова? 1. *Тільки в дочок

 2. У всіх дітей

 3. Тільки у синів

 4. У половини синів

 5. У половини дочок

120. У медико-генетичну консультацію звернулася жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина. Її чоловік страждає на це захворювання з народження. Жінка та її батьки не страждали цим захворюванням. Визначте ймовірність народження хлопчика з гемофілією в даній сім'ї. 1. * дорівнює 0%

 2. дорівнює 100%

 3. 50% хлопчиків будуть хворими

 4. 25% хлопчиків будуть хворими

 5. 75% хлопчиків будуть хворими

121. До медико-генетичної консультації звернулася жінка з приводу оцінки ризику захворювання гемофілією у її дітей. Її чоловік страждає на гемофілію. Під час збору анамнезу виявилося, що у сім’ї жінки не було випадків гемофілії. Вкажіть ризик народження хворої дитини: 1. * відсутній

 2. 25%

 3. 50%

 4. 75%

 5. 100%

122. В медико-генетичну консультацію звернулось подружжя з питанням про ймовірність народження у них дітей хворих на гемофілію. Подружжя здорове, але батько дружини хворий на гемофілію. На гемофілію можуть захворіти: 1. * Половина синів

 2. Сини и дочки

 3. Тілько дочки

 4. Половина дочок

 5. Усі діти

123. До генетичної консультації звернулась жінка-альбінос (успадковується за аутосомно-рецессивним типом), з нормальним зсіданням та І (0) групою крові. Який з перелічених генотипів найбільш імовірний для цієї жінки: 1. *aa ii XHXH

 2. Aa IAi XHXH

 3. aa IAIA XhXh

 4. AA ii XHXh

 5. AA IA IB XHXH

124. При вивченні родоводу сім’ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне оволосіння вушних раковин), виявлено, що ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпертрихозу: 1. * Зчеплений з Y-хромосомою

 2. Аутосомно-рецесивний

 3. Аутосомно-домінантний

 4. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

 5. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

125. Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Імовірність народження хлопчика з гіпертрихозом у батька з такою аномалією буде: 1. * 100%

 2. 0%

 3. 25%

 4. 35%

 5. 75%

126. Гіпертрихоз — ознака, зчеплена з Y-хромосомою. В батька гіпертрихоз, а мати здорова. У цій сім’ї вірогідність народження дитини з гіпертрихозом складе: 1. * 0,5

 2. 0,25

 3. 0,125

 4. 0,625

 5. 1

127. У пробанда зрощені пальці на ногах. У трьох його синів також зрощені пальці, а у двох дочок пальці нормальні. У сестер пробанда пальці нормальні. У брата і батька пальці також зрослі. Як називається успадкована ознака? 1. * Голандрична

 2. Домінантна

 3. Рецесивна

 4. Х-зчеплена

 5. аутосомна

128. Людина з кариотипом 46, ХY має жіночий фенотип з розвиненими зовнішніми вторинностатевими ознаками. За цією інформацією лікар встановив попередній діагноз: 1. * Синдром Морріса

 2. Синдром Дауна

 3. Синдром полісомії Y

 4. Синдром Клайнфельтера

 5. Синдром Тернера-Шерешевського

129. У мешканців Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах часто зустрічається ендемічний зоб. Який вид мінливості спричиняє таке захворювання? 1. *Модифікацйна

 2. Мутаційна

 3. Комбінативна

 4. Онтогенетична

 5. Співвідносна

130. Людина тривалий час мешкала за умов високогір’я. Які зміни крові відбудуться в неї?  1. *Збільшення кількості гемоглобіну

  2. Збільшення кількості лейкоцитів

  3. Зниження кількості лейкоцитів

  4. Зменшення частоти пульсу

  5. Збільшення діаметру кровоносних судин

131. Жінка під час вагітності хворіла на вірусну краснуху. Дитина у неї народилась з вадами розвитку — незрощення губи і піднебіння. Генотип у дитини нормальний. Ці аномалії розвитку є проявом: 1. *Модифікаційної мінливості

 2. Поліплоїдії

 3. Комбінативної мінливості

 4. Хромосомної мутації

 5. Анеуплодії

132. У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціальній дієті розвивався нормально. З якою формою мінливості пов’язано його одужання? 1. * Модифікаційна

 2. Комбінативна

 3. Соматична

 4. Генотипові


133. Зареєстровано народження дитини з аномаліями: розщеплення верхньої губи і піднебіння, дефекти серцево-судинної системи, мікроцефалія. Каріотип дитини: 2n=46. При вивченні історії хвороби породіллі з’ясувалося, що в період вагітності вона хворіла на кореву краснуху. Ця патологія дитини може бути прикладом: 1. * Фенокопії

 2. Трисомії з 18-й хромосоми

 3. Моносомії

 4. Трисомії з 21-ї хромосоми

 5. Трисомії з 13-й хромосоми

134. У генетично здорової жінки, яка під час вагітності перенесла вірусну кореву краснуху, народилася глуха дитина із розщілиною верхньої губи і піднебіння. Це є проявом: 1. *Фенокопії

 2. Генних мутацій

 3. Генокопії

 4. Комбінативної мінливості

 5. Хромосомної аберації

135. У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості снотворного талідомід, народилося кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвиненням кінцівок, порушенням будови скелета, іншими вадами. Яка природа даної патології? 1. *Фенокопія

 2. Трисомія

 3. Моносомія

 4. Триплоїдія

 5. Генна мутація

136. Лікар виявив у дитини рахіт, зумовлений нестачею вітаміну D, але за своїм проявом подібний до спадкового вітаміностійкого рахіту (викривлення трубчастих кісток, деформація суглобів нижніх кінцівок, зубні абсцеси). Як називаються вади розвитку, що нагадують спадкові, але не успадковувані?  1. * Фенокопії

  2. Генні хвороби

  3. Трисомії

  4. Моносомії

  5. Генокопії

137. Мати під час вагітності вживала синтетичні гормони. У новонародженої дівчинки спостерігалося надмірне оволосіння, що мало зовнішню схожість з адреногенітальним синдромом. Як називається такий прояв мінливості? 1. * Фенокопія

 2. Мутація

 3. Рекомбінація

 4. Гетерозис

 5. Реплікація

138. Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові за системою АВ0, має три аллельні стани. Появу у людини IV групи крові можна пояснити такою формою мінливості: 1. * Комбінативна

 2. Мутаційна

 3. Фенотипічна

 4. Генокопія

 5. Фенокопія

139. Тривалий прийом деяких лікарських засобів напередодні вагітності збільшує ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія? 1. * Мутагенний ефект

 2. Тератогенний ефект

 3. Бластомогенна ефект

 4. Ембріотоксичний ефект

 5. Фетотоксичний ефект

140. Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові з системи MN, має два аллельних стани. Якщо ген М вважати вихідним, то поява аллельного йому гена N відбулася внаслідок: 1. *Мутації

 2. Комбінації генів

 3. Репарації ДНК

 4. Реплікації ДНК

 5. Кросинговеру

141. Одна з форм рахіту успадковується за домінантним типом. Хворіють і чоловіки і жінки. Це захворювання є наслідком мутації: 1. *Генної

 2. Геномної

 3. Хромосомної

 4. Поліплоідії

 5. Анеуплоідії

142. У людини з серпоподібно-клітинною анемією біохімічний аналіз показав, що у хімічному складі білка гемоглобіну відбулася заміна глютамінової кислоти на валін. Визначте вид мутації: 1. *Генна

 2. Геномна

 3. Анеуплоідія

 4. Делеція

 5. Хромосомна

143. Внаслідок дії γ-випромінювання на послідовність нуклеотидів ДНК втрачені 2 нуклеотиди. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК? 1. *Делеція

 2. Дуплікація

 3. Інверсія

 4. Транслокація

 5. Реплікація

144. Відбулася мутація структурного гена. В ньому змінилася кількість нуклеотидів: замість 90 пар основ стало 180. Ця мутація: 1. * Дуплікація

 2. Інверсія

 3. Делеція

 4. Транслокація

 5. Трансверсія

145. Внаслідок впливу гамма-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулась на 180°. Який з перелічених видів мутацій відбувся в ланцюзі ДНК: 1. *Інверсія

 2. Делеція

 3. Дуплікація

 4. Транслокація

 5. Реплікація

146. Альбінізм спостерігається у всіх класів хребетних тварин. Ця спадкова патологія зустрічається також у людини і зумовлена геном, який має аутосомно-рецесивне успадкування. Проявом якого закону є наявність альбінізму в людини та в представників класів хребетних тварин? 1. *Гомологічних рядів спадкової мінливості Вавілова

 2. Біогенетичного Геккеля-Мюллера

 3. Одноманітності гібридів 1 покоління Менделя

 4. Незалежного успадкування ознак Менделя

 5. Зчепленого успадкування Моргана

147. Після впливу колхіцину в метафазній пластинці клітин людини виявлено на сорок шість хромосом більше норми. Зазначена мутація відноситься до:  1. * Поліплоїдії

  2. Анеуплодії

  3. Політенії

  4. Інверсії

  5. Транслокації

148. На клітину на стадії анафази мітозу подіяли колхіцином, який блокує розходження хромосом до полюсів. Який тип мутації буде наслідком цього? 1. *Поліплоїдія

 2. Інверсія

 3. Делеція

 4. Дуплікація

 5. Транслокація

149. Після впливу мутагену в метафазній пластинці клітин людини виявлено на три хромсоми менше норми. Зазначена мутація відноситься до: 1. * Анеуплодії

 2. Поліплоїдії

 3. Політенії

 4. Інверсії

 5. Транслокації

150. При цитогенетичному дослідженні в клітинах абортованого ембріону виявлено 44 хромосоми, відсутність обох хромосом третьої пари. Яка мутація відбулась? 1. * Нулісомія

 2. Хромосомна аберація

 3. Генна (точкова)

 4. Полісомія

 5. Моносомія

151. У людини діагностована спадкова моногенна хвороба. Це буде 1. *гемофілія

 2. гіпертонія

 3. виразкова хвороба шлунку

 4. поліомієліт

 5. гіменолепідоз

152. При яких групах крові батьків за системою резус-фактор можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності? 1. *Мати Rh–, батько Rh+ (гомозигота)

 2. Мати Rh+, батько Rh+ (гомозигота)

 3. Мати Rh+, батько Rh+ (гетерозигота)

 4. Мати Rh–, батько Rh–

 5. Мати Rh+(гетерозигота), батько Rh+ (гомозигота)

153. У генетичну консультацію звернулася сімейна пара, у якій чоловік хворіє на інсулінозалежний діабет, а жінка здорова. Якою є ймовірність виникнення інсулінозалежного діабету у дитини цього подружжя? 1. * Більше, ніж у популяції

 2. 100 %

 3. 50 %

 4. Нижче, ніж у популяції

 5. Така ж, як в популяції

154. Аналіз родоводів дітей, хворих на синдром Ван-дер-Вуда показав, що в їхніх сім’ях один з батьків має вади, притаманні цьому синдрому (розщелина губи і піднебіння, губні ямки незалежно від статі). Який тип успадкування має місце при цьому синдромі? 1. * Аутосомно-домінантний

 2. X -зчеплений домінантний

 3. Аутосомно-рецесивний

 4. Мітохондріальний

 5. X-зчеплений-рецесивний

155. У чоловіка, його сина та дочки відсутні малі корінні зуби. Така аномалія спостерігалася також у бабусі по батьківській лінії. Імовірний тип успадкування цієї аномалії буде: 1. *Аутосомно-домінантний тип

 2. Аутосомно-рецесивний тип

 3. Домінантне, зчеплене з Х-хромосомою

 4. Рецесивне, зчеплене з Х-хромосомою

 5. Зчеплене з Y-хромосомою

156. При аналізі родоводу лікар-генетик встановив: ознака проявляється у кожному поколінні, жінки та чоловіки спадкують ознаку однаково часто, батьки в однаковій мірі передають ознаки своїм дітям. Визначте, який тип успадкування має досліджувана ознака? 1. *Аутосомно-домінантний

 2. Аутосомно-рецесивний

 3. Полігенний

 4. Х-зчеплений рецесивний

 5. Y- зчеплений

157. При аналізі родоводу лікар-генетик встановив, що хвороба зустрічається в особин чоловічої і жіночої статей, не в усіх поколіннях і що хворі діти можуть народжуватися в здорових батьків. Який тип успадкування хвороби? 1. *Аутосомно-рецесивний

 2. Аутосомно-домінантний

 3. Х-зчеплений домінантний

 4. Х-зчеплений рецесивний

 5. Y-зчеплений

158. Мати і батько фенотипово здорові і гетерозиготні. У них народилася хвора дитина, в сечі і крові якої знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу цього і був встановлений попередній діагноз — фенілкетонурія. Вкажіть тип успадкування цієі хвороби: 1. *Аутосомно-рецесивний

 2. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

 3. Аутосомно-домінантний

 4. Зчеплений з Y-хромосомою

 5. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

159. При генеалогічному аналізі родини зі спадковою патологією — порушенням формування емалі, встановлено, що захворювання проявляється в кожному поколінні. У жінок ця аномалія зустрічається частіше, ніж у чоловіків. Хворі чоловіки передають цю ознаку тільки своїм дочкам. Який тип успадковування має місце в цьому випадку? 1. *Х-зчеплений домінантний

 2. Аутосомно-домінантний

 3. Аутосомно-рецесивний

 4. Y-зчеплений

 5. Х-зчеплений рецесивний

160. Чоловік, що страждає на спадкову хворобу, одружився зі здоровою жінкою. У них було 5 дітей: три дівчинки і два хлопчики. Всі дівчатка успадкували хворобу батька. Який тип успадкування цього захворювання? 1. *Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

 2. Аутосомно-рецесивний

 3. Аутосомно-домінантний

 4. Зчеплений з Y-хромосомою

 5. Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

161. Аналіз родоводу родини з випадками аномалії зубів (темна емаль) показав, що хвороба передається від матері однаково дочкам і синам, а від батька тільки дочкам. Який тип успадкування ознаки? 1. *Х-зчеплений домінантний

 2. Аутосомно-рецесивний

 3. Х-зчеплений рецесивний

 4. Аутосомно-домінантний

 5. Кодомінантний

162. При медико-генетичному консультуванні родини зі спадковою патологією виявлено, що аномалія проявляється через покоління у чоловіків. Який тип успадкування характерний для цієї спадкової аномалії? 1. *Х-зчеплене рецесивне

 2. Аутосомно домінантне

 3. Аутосомно рецесивне

 4. Х-зчеплене домінантне

 5. Y-зчеплене

163. При диспансерному обстеженні хлопчикові 7-ми років поставлений діагноз — дальтонізм. Батьки розрізняють кольори нормально, але у дідуся по материнській лінії така ж аномалія. Який тип успадкування цієї аномалії? 1. * Рецесивний, зчеплений зі статтю

 2. Домінантний, зчеплений зі статтю

 3. Аутосомно-рецесивний

 4. Аутосомно-домінантний

 5. Неповне домінування

164. У чоловіка і його сина інтенсивно росте волосся по краю вушних раковин. Це явище спостерігалося також у батька і діда по батьківській лінії. Який тип спадкування зумовлює це? 1. * Зчеплений з Y-хромосомою

 2. Аутосомно-рецесивний

 3. Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

 4. Аутосомно-домінантний

 5. Рецесивний, зчеплений Х- хромосомою

165. На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та імовірного батька для встановлення батьківства. Ідентифікацію яких речовин необхідно здійснити в досліджуваній крові? 1. * ДНК

 2. м-РНК

 3. мя-РНК

 4. т-РНК

 5. р-РНК

166. У новонародженої дитини спостерігаються: судоми, блювота, жовтяниця, специфічний запах сечі. Лікар-генетик висловив припущення про спадкову хвороби обміну речовин. Який метод дослідження необхідно використати для постановки точного діагнозу? 1. * Біохімічний

 2. Близнюковий

 3. Цитогенетичний

 4. Популяційно-статистичний

 5. Дерматогліфіка

167. Для діагностики хвороб обміну речовин, причиною яких є зміни активності окремих ферментів, вивчають амінокислотний склад білків та їх первинну структуру. Який метод при цьому використовують? 1. * Біохімічний

 2. Цитогенетичний

 3. Дерматогліфіки

 4. Електронної мікроскопії

 5. Генеалогічний

168. У пацієнта діагностовано галактоземію — хворбу накопичення. Цю хворобу можливо діагностувати за допомогою наступного методу: 1. *Біохімічного

 2. Цитогенетичного

 3. Популяційно-статистичного

 4. Близнюкового

 5. Генеалогічного

169. Першим етапом діагностування хвороб, зумовлених порушенням обміну речовин, є скринінг-метод, після якого використовують більш точні методи дослідження ферментів, амінокислот. Яку назву має описаний метод? 1. *Біохімічний

 2. Імунологічний

 3. Цитогенетичний

 4. Популяційно-статистичний

 5. Гібридизації соматичних клітин

170. У дитини з білявим волоссям, блідою шкірою відмічається збільшений тонус м’язів, судоми та розумова відсталість. Який з перелічених методів необхідно застосувати для встановлення діагнозу цієї патології? 1. *Біохімічний

 2. Цитогенетичниий

 3. Популяційно-статистичний

 4. Електрофізіологічний

 5. Генеалогічний

171. У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціальній дієті розвивався нормально. З якими формами мінливості пов’язані його хвороба і одужання? 1. *Хвороба — з рецесивною аутосомною мутацією, одужання — з модифікаційною мінливістю

 2. Хвороба — з рецесивною мутацією, одужання — з комбінативною мінливістю

 3. Хвороба — з хромосомною мутацією, одужання — з фенотиповою мінливістю

 4. Хвороба — з домінантною мутацією, одужання — з модифікаційною мінливістю

 5. Хвороба — з комбінативною мінливістю, одужання — з фенокопією

172. При деяких спадкових хворобах, які раніше вважались невиліковними, з розвитком медичної генетики виникла можливість одужання за допомогою замісної дієтотерапії. В даний час це найбільше стосується: 1. * Фенілкетонурії

 2. Анемії

 3. Муковісцидозу

 4. Цистинурії

 5. Ахондроплазії

173. Батьки дитини 3-х років звернули увагу на потемніння кольору її сечі при відстоюванні. Об’єктивно: температура нормальна, шкірні покриви рожеві, чисті, печінка не збільшена. Назвіть ймовірну причину цього стану.  1. * Алкаптонурія

  2. Гемоліз

  3. Синдром Іценко-Кушинга

  4. Подагра

  5. Фенілкетонурія

174. У новонародженого на пелюшках знайдено темні плями, що свідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов’язане? 1. *Тирозин

 2. Холестерин

 3. Метіонин

 4. Галактоза

 5. Триптофан

175. У трирічної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Уроджена недостатність якого фермента могла спричинити у дитини гемолітичну анемію? 1. *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

 2. Глюкозо-6-фосфатази

 3. Γ-глутамілтрансферази

 4. Глікогенфосфорилази

 5. Гліцеролфосфатдегідрогенази

176. Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення їх виділення з сечею і нагромадження у клітинах і тканинах. В яких органелах відбувається накопичення мукополісахаридів? 1. * Лізосомах

 2. Комплексі Гольджі

 3. Ендоплазматичному ретикулумі

 4. Мітохондріях

 5. Клітинному центрі

177. При амавротичній ідіотії Тея-Сакса, яка успадковується аутосомно-рецесивно, розвиваються незворотні важкі порушення центральної нервової системи, що приводять до смерті в ранньому дитячому віці. При цьому захворюванні спостерігається розлад обміну: 1. * Ліпідів

 2. Вуглеводів

 3. Амінокислот

 4. Мінеральних речовин

 5. Нуклеїнових кислот

178. У культурі клітин, отриманих від хворого з лізосомною патологією, виявлено накопичення значної кількості ліпідів у лізосомах. При якому з перелічених захворювань має місце це порушення? 1. *Хвороба Тея-Сакса

 2. Подагра

 3. Фенілкетонурія

 4. Хвороба Вільсона-Коновалова

 5. Галактоземія

179. При хворобі Вільсона-Коновалова порушується транспорт міді, що призводить до накопичення цього металу в клітинах мозку і печінки. З порушенням синтезу якого білка це пов’язано? 1. * Церулоплазміну

 2. Гемоглобіну

 3. Колагену

 4. Фібрину

 5. Імуноглобуліну

180. При обстеженні 12-річного хлопчика, який відстає у рості, виявлена ахондроплазія: непропорційна статура з помітним укороченням рук і ніг внаслідок порушення росту епіфізарних хрящів довгих трубчастих кісток. Який тип успадкування цього захворювання? 1. * Спадковий за домінантним типом

 2. Мітохондріальний

 3. Спадковий за рецесивним типом

 4. Спадковий, зчепленим з Y-хромосомою

 5. Спадковий, зчепленим з X-хромосомою

181. При диспансерному обстеженні хлопчику 7 років встановлено діагноз — синдром Леша-Найхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання? 1. *Рецесивний, зчеплений із статтю

 2. Домінантний, зчеплений із статтю

 3. Аутосомно-рецесивний

 4. Аутосомно-домінантний

 5. Неповне домінування

182. Студенти першого курсу на засіданні студентського наукового гуртка вирішили дослідити свій каріотип методом вивчення статевого хроматину. Який матеріал найчастіше використовують для цих досліджень? 1. *Епітелій ротової порожнини

 2. Еритроцити

 3. Епідерміс шкіри

 4. Нервові клітини

 5. Статеві клітини

183. При дослідженні амніотичної рідини, отриманої під час амніоцентезу (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини, ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що це може свідчити? 1. * Розвиток нормального плоду жіночої статі

 2. Розвиток нормального плоду чоловічої статі

 3. Поліплоїдія

 4. Генетичні порушення розвитку плоду

 5. Трисомія

184. В медико-генетичну консультацію звернулись батьки новонародженого з порушенням щелепно-лицьового апарату (мікрогнатія, мікростомія, коротка верхня губа). Лікар запідозрів, що це — хромосомна хвороба. Який метод необхідно використати для уточнення діагнозу? 1. *Цитогенетичний

 2. Біохімічний

 3. Генеалогічний

 4. Дерматогліфічний

 5. Імуногенетичний

185. Синдром’’котячого крику“ характеризується недорозвиненням м’язів гортані, «нявкаючим» тембром голосу, відставанням психомоторного розвитку дитини. Це захворювання є результатом: 1. *Делеції короткого плеча 5 хромосоми

 2. Транслокації 21 хромосоми на 15

 3. Дуплікації ділянки 5 хромосоми

 4. Делеції короткого плеча 21 хромосоми

 5. Інверсії ділянки 21 хромосоми

186. При обстеженні 2-х місячного хлопчика педіатр звернув увагу, що плач дитини схожий на котяче нявкання, відзначалися мікроцефалія і порок серця. За допомогою цитогенетичного методу був встановлений каріотип — 46, ХY, 5р-. На якій стадії мітозу досліджували каріотип хворого? 1. * Метафаза

 2. Прометафаза

 3. профаза

 4. Aнафаза

 5. телофаза

187. У дитини зі спадково обумовленими вадами розвитку спостерігався характерний синдром, який називають "крик кішки". При цьому у ранньому дитинстві малюки мають "нявкаючий" тембр голосу. Під час дослідження каріотипу цієї дитини було виявлено: 1. *Делецію короткого плеча 5-ї хромосоми

 2. Додаткову 21-у хромосому

 3. Додаткову Х-хромосому

 4. Нестачу Х-хромосоми

 5. Додаткову Y-хромосому

188. У лейкоцитах хворого хлопчика з каріотипом 46, ХY виявлена вкорочена 21 хромосома. Така мутація призводить до виникнення: 1. * Хронічного білокрів’я

 2. Синдрому Шерешевського-Тернера

 3. Хвороби Тея-Сакса

 4. Синдрому "крик кішки"

 5. Фенілкетонурії

189. У каріотипі матері 45 хромосом. Встановлено, що це пов’язано з транслокацією 21-ї хромосоми на 15-ту. Яке захворювання найімовірніше буде у дитини, якщо каріотип батька нормальний ? 1. * Синдром Дауна

 2. Синдром Клайнфельтера

 3. Синдром Патау

 4. Синдром Едвардса

 5. Синдром Морріса

190. У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями внутрішніх органів: серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз — синдром Дауна. Яким основним методом генетики людини можливо достовірно підтвердити цей діагноз? 1. *Цитогенетичним

 2. Дерматогліфіки

 3. Близнюковим

 4. Генеалогічним

 5. Біохімічним

191. Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, +21. Діагноз: 1. *Синдром Дауна

 2. Синдром Шерешевського-Тернера

 3. Синдром Едвардса

 4. Синдром котячого крику

 5. Синдром "супержінка"

192. У хлопчика з синдромом Дауна спостерігаються аномалії лицьової частини черепа, включаючи гіпоплазію верхньої щелепи, високе піднебіння, неправильний ріст зубів. Який з каріотипів притаманний цій дитині? 1. * 47, XY, +21

 2. 47, XXY

 3. 47, XY, +18

 4. 48, XXYY

 5. 48, XXXY

193. В медико-генетичному центрі проведено каріотипування дитини з такими ознаками: вкорочення кінцівок, маленький череп, аномалії будови обличчя, вузькі очні щілини, епікант, розумова відсталість, порушення будови внутрішніх органів. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип: 1. *47, +21

 2. 47, +13

 3. 47, +18

 4. 47, ХХY

 5. 47, ХХХ

194. До медико-генетичної консультації звернулися батьки хворої дівчинки 5-ти років. Після дослідження каріотипу виявили 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ї пари була довша від звичайної, тому що до неї приєдналася хромосома 21-ї пари. Який вид мутації має місце в цієї дівчинки? 1. * Транслокація

 2. Делеція

 3. Інверсія

 4. Нестача

 5. Дуплікація

195. Відомі трисомна, транслокаційна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою якого методу генетики людини можна диференціювати названі форми синдрому Дауна? 1. *Цитогенетичного

 2. Близнюкового

 3. Генеалогічного

 4. Біохімічного

 5. Популяційно-статистичного

196. Дитина народилась з багатьма вадами розвитку: незаростання верхньої губи і піднебіння, мікрофтальмія, синдактилія, вади серця, нирок. Вона померла у віці одного місяця. При каріотипуванні у неї виявлено: 47, +13. Який вид мутації спричинив це захворювання? 1. *Трисомія

 2. Дуплікація

 3. Транслокація

 4. Інверсія

 5. Поліплоідія

197. За допомогою методу каріотипування у новонародженої дитини з множинними дефектами черепу, кінцівок і внутрішніх органів виявлено три хромосоми 13-ї пари. Було встановлено діагноз: 1. * Синдром Патау

 2. Синдром Едварда

 3. Синдром Клайнфельтера

 4. Синдром Дауна

 5. Синдром Шерешевського-Тернера

198. Новонародженій дитині з багатьма вадами розвитку поставлено діагноз: синдром Патау. Яким методом це було зроблене? 1. *Цитогенетичним

 2. Біохімічним

 3. Популяційнно-статистичним

 4. Генеалогічним

 5. Молекулярно-генетичним

199. У новонародженого хлопчика спостерігаються мікрофтальмія, деформація мозкового та лицьового черепа, вушної раковини, вовча паща і т.ін. Каріотип дитини виявився 47, ХY, +13. Про яку хворобу йдеться? 1. *Синдром Патау

 2. Синдром Клайнфельтера

 3. Синдром Едвардса

 4. Синдром Дауна

 5. Синдром Шерешевського-Теренера

200. При огляді трупа новонародженого хлопчика виявлені полідактилія, мікроцефалія, незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш ймовірна причина даної патології? 1. * Трисомія 13-ої хромосоми

 2. Трисомія 18-ої хромосоми

 3. Трисомія 21-ої хромосоми

 4. Нерозходження статевих хромосом

 5. Часткова моносомія

201. У здорових батьків з необтяженою спадковістю народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив в соматичних клітинах трисомію по 13-й хромосомі (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини? 1. *Порушенням гаметогенезу

 2. Соматичною мутацією

 3. Рецесивною мутацією.

 4. Домінантною мутацією.

 5. Хромосомною мутацією.

202. У здорового подружжя народилась дитина з розщілинами губи та піднебіння, аномаліями великих пальців кисті та мікроцефалією. Каріотип дитини: 47, +18. Який тип мутації спричинив цю спадкову хворобу? 1. *Трисомія за аутосомою

 2. Моносомія за аутосомою

 3. Моносомія за Х-хромосомою

 4. Поліплоідія

 5. Нулісомія

203. У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями, як зовнішніх так і внутрішніх органів — серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз — синдром Едвардса. Яким методом можливо підтвердити цей діагноз? 1. *Цитогенетичним

 2. Популяційно-статистчним

 3. Близнюковим

 4. Генеалогічним

 5. Біохімічним

204. При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, “шия сфінкса”, розумовий розвиток не порушено. Встановлено діагноз — синдром Шерешевского-Тернера. Які порушення хромосом у хворої? 1. *Моносомія Х

 2. Трисомія Х

 3. Трисомія 13

 4. Трисомія 18

 5. Нулісомія Х

205. У 19-річної дівчини клінічно виявлено таку групу ознак: низький зріст, статевий інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які найбільш ймовірні причини даної патології? 1. * Моносомія за Х хромосомою

 2. Трисомія по 13-й хромосомі

 3. Трисомія по 18-й хромосомі

 4. Трисомія по 20-й хромосомі

 5. Часткова моносомія

206. В ядрах епітелію слизової оболонки порожнини рота жінки не виявлено грудки статевого хроматину. Вкажіть відповідний набір статевих хромосом: 1. * Х0

 2. ХХY

 3. ХY

 4. ХХХХ

 5. ХХ

207. У жінки під час гаметогенезу (в мейозі) статеві хромосоми не розійшлися до протилежних полюсів клітини. Яйцеклітина була запліднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини? 1. * Синдром Шерешевського-Тернера

 2. Синдром Дауна

 3. Синдром Патау

 4. Синдром Едвардса

 5. Синдром котячого крику

208. До приймальної медико-генетичної консультації звернулась пацієнтка. При огляді було виявлено наступні симптоми: трапецієвидна шийна складка (шия “сфінкса”); широка грудна клітка, широко розставлені, слабо розвинені соски молочних залоз. Який найбільш ймовірний діагноз пацієнтки? 1. *Синдром Шерешевського-Тернера

 2. Синдром Патау

 3. Синдром Моріса

 4. Синдром Клайнфельтера

 5. Синдром “крику кішки”

209. До лікаря звернулась жінка 22 років із скаргою на безпліддя. При обстеженні виявлено: каріотип 45, Х0, зріст 145 см, на шиї крилоподібні складки, недорозвинуті вторинні статеві ознаки. Про яке захворювання свідчить даний фенотип? 1. *Синдром Шерешевського-Тернера

 2. Синдром Клайнфельтера

 3. Синдром Патау

 4. Трипло-Х

 5. Трипло-Y

210. Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 45, Х0. Який синдром можна передбачити у дитини після народження? 1. * Шершевського-Тернера

 2. Едвардса

 3. Патау

 4. “Котячого крику”

 5. Трисомія Х

211. В медико-генетичну консультацію звернулись здорові вагітна жінка та її чоловік з метою прогнозування народження здорової дитини. Методом амніоцентезу у клітинах епітелію плода визначено каріотип 45, Х0. Вкажіть діагноз : 1. * Синдром Шерешевського-Тернера

 2. Синдром Едвардса

 3. Синдром Патау

 4. Синдром “котячого крику”

 5. Трисомія Х

212. У медико-генетичну консультацію звернулася хвора дівчина з попереднім діагнозом “синдром Шерешевського-Тернера”. Вкажіть метод діагностики цього захворювання. 1. * Визначення статевого хроматину

 2. Генеалогічний

 3. Гібридологічний

 4. Біохімічний

 5. Дерматогліфіка

213. У медико-генетичну консультацію звернулася хвора дівчина з попереднім діагнозом “синдром Шерешевського-Тернера”. Вкажіть метод діагностики цього захворювання. 1. * Цитогенетичний

 2. Генеалогічний

 3. Гібридологічний

 4. Біохімічний

 5. Дерматогліфіки

213. У дівчини виявлені диспропорція тіла, крилоподібні складки шкіри на шиї. При дослідженні у ядрах лейкоцитів не виявлені “барабанні палички”, а у ядрах букального епітелію відсутні тільця Барра. Попередній діагноз буде: 1. *Синдром Шерешевського-Тернера

 2. Синдром Клайнфельтера

 3. Синдром Дауна

 4. Синдром Патау

 5. Синдром Едвардса

214. В наслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22+Х)? 1. *Синдром Шерешевського-Тернера

 2. Синдром Клайнфельтера

 3. Трисомія Х

 4. Синдром Дауна

 5. Синдром Едвардса

215. У жінки при обстеженні клітин слизової оболонки щоки не знайдено статевий хроматин. Яке з наведених захворювань можна припустити? 1. *Хвороба Шерешевського-Тернера

 2. Трисомія Х

 3. Хвороба Дауна

 4. Синдром Леша-Найяна

 5. Хвороба Коновалова-Вільсона

216. В родині зростає дочка 14-ти років, у якої спостерігаються деякі відхилення від норми: зріст її нижче, ніж у однолітків, відсутні ознаки статевого дозрівання, шия дуже коротка, плечі широкі. Інтелект в нормі. Яке захворювання можна припустити? 1. *Синдром Шерешевського-Тернера

 2. Синдром Дауна

 3. Синдром Едвардса

 4. Синдром Патау

 5. Синдром Клайнфельтера

217. При медичному огляді у військкоматі був виявлений хлопчик 15-ти років, високого зросту, з євнухоїдними пропорціями тіла, гінекомастією, волосся на лобку росте за жіночим типом. Відмічається відкладання жиру на стегнах, відсутність росту волосся на обличчі, високий голос, коефіцієнт інтелекту знижений. Виберіть каріотип, що відповідає даному захворюванню. 1. * 47, ХХY

 2. 45, Х0

 3. 46, ХХ

 4. 46, ХY

 5. 47, ХХХ

218. У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з попереднім діагнозом “синдром Клайнфельтера”. Вкажіть метод діагностики цього захворювання. 1. *Цитогенетичний

 2. Генеалогічний

 3. Біохімічний

 4. Близнюковий

 5. Популяційно-статистичний

219. У медико-генетичну консультацію звернувся чоловік з приводу безпліддя. В ядрах більшості клітин епітелію слизової оболонки щоки було виявлено одне тільце Барра. Причиною такого стану може бути: 1. *Синдром Клайнфельтера

 2. Синдром Шерешевського -Тернера

 3. Трипло-Х

 4. Синдром Дауна

 5. Трипло-Y

220. У більшості клітинах епітелію слизової щоки мужчини виявлено глибку статевого Х-хроматину. Це характерно для синдрому: 1. * Клайнфельтера

 2. Шерешевського-Тернера

 3. Трипло-Х

 4. Дауна

 5. Трипло-Y

221. У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип юнака. 1. *47, ХХY

 2. 45, Х0

 3. 47, 21+

 4. 47, 18+

 5. 47, ХYY

222. Під час дослідження клітин букального епітелію слизової оболонки щоки у пацієнта виявлені 2 тільця Барра. Можливий діагноз: 1. *Синдром Кляйнфельтера

 2. Синдром Шерешевського-Тернера

 3. Синдром Патау

 4. Синдром "трисомія Х"

 5. Синдром "полісомія Y"

223. Каріотип чоловіка 47 хромосом, в ядрі соматичної клітини виявлене тільце Барра. Спостерігаються ендокринна недостатність: недорозвинення сім’яників, відсутність сперматогенезу. Про яке захворювання свідчить даний каріотип? 1. *Синдром Клайнфельтера

 2. Синдром Патау

 3. Синдром Едвардса

 4. Синдром Шерешевського-Тернера

 5. Синдром Дауна

224. При обстеженні 42-річного чоловіка з дещо фемінізованим складом тіла, атрофією сім’яників, слабким ростом волосся на обличчі і грудях. У ядрах нейтрофільних лейкоцитів виявлено “барабанні палички”. Який діагноз можна поставити? 1. *Синдром Клайнфельтера

 2. Синдром Дауна

 3. Синдром Патау

 4. Трисомія Х

 5. Фенілкетонурія

225. У більшості клітин епітелію слизової оболонки ротової порожнини чоловіка виявлене одне тільце статевого Х-хроматину. Це характерно для синдрому: 1. * Клайнфельтера

 2. Шерешевського -Тернера

 3. Трипло-Х

 4. Дауна

 5. Трипло-Y

226. При обстеженні букального епітелію чоловіка з євнухоїдними ознаками у багатьох клітинах був виявлений статевий Х- хроматин. Для якої хромосомної хвороби це характерно? 1. *Синдром Клайнфельтера

 2. Синром Дауна

 3. Трисомія за Х-хромосомою

 4. Синдром Шерешевського-Тернера

 5. Синдром Марфана

227. До лікаря-генетика звернувся юнак 18-ти років астенічної статури: вузькі плечі, широкий таз, високий зріст, убога рослинність на обличчі. Був поставлений попередній діагноз: синдром Клайнфельтера. Який метод медичної генетики дозволить підтвердити даний діагноз? 1. * Цитогенетичний

 2. Генеалогічний

 3. Близнюковий

 4. Дерматогліфіка

 5. Популяційно-статистичний

228. При дослідженні каріотипу у паціента були виявлені два типи клітин: з хромосомними наборами 46, XY та 47, XХY. Який діагноз поставить лікар? 1. * Синдром Клайнфельтера

 2. Моносомія-Х

 3. Синдром Патау

 4. Синдром Дауна

 5. Нормальний каріотип

229. Під час цитогенетичного обстеження пацієнта з порушеною репродуктивною функцією виявлено в деяких клітинах нормальний каріотип 46, ХY, але у більшості клітин каріотип синдрому Клайнфельтера — 47, ХХY. Яку назву носить таке явище неоднорідності клітин? 1. *Мозаїцизм

 2. Інверсія

 3. Транспозиція

 4. Дуплікація

 5. Мономорфізм

230. Чоловік 26-ти років скаржиться на безпліддя. Об’єктивно: зріст 186 см, довгі кінцівки, гінекомастія, гіпоплазія яєчок, в зішкрібку слизової оболонки щоки виявлені тільця Барра. Діагностовано синдром Клайнфельтера. Який механізм хромосомної аномалії має місце при даному захворюванні? 1. * Нерозходження гетерохромосом в мейозі

 2. Делеція хромосоми

 3. Нерозходження хроматид в мітозі

 4. Інверсія хромосоми

 5. Транслокація

231. У чоловіка 32-х років високий зріст, гінекомастія, жіночий тип оволосіння, високий голос, безпліддя. Попередній діагноз — синдром Клайнфельтера. Що необхідно дослідити для його уточнення? 1. * Каріотип

 2. Родовід

 3. Лейкоцитарна формула

 4. Група крові

 5. Сперматогенез

232. У мазках букального епітелію жінки в ядрі клітини виявлено 2 тільця Барра. Це характерно для синдрому: 1. *Трисомія статевих хромосом

 2. Трисомія 21-ї хромосоми

 3. Трисомія 13-ї хромосоми

 4. Трисомія по Y-хромосомі

 5. Моносомія статевих хромосом

233. До гінеколога звернулася 28-річна жінка з приводу безпліддя. При дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин знайдені 2 тільця Барра. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна в цієї жінки? 1. * Трисомія Х

 2. Синдром Клайнфельтера

 3. Синдром Патау

 4. Синдром Шерешевського-Тернера

 5. Синдром Едвардса

234. Аналіз клітин, отриманих з амніотичної рідини, на статевий хроматин показав, що клітини плоду містять по 2 тільця статевого хроматину (тільця Барра ). Яке захворювання було діагностовано у плода? 1. * Трисомия Х

 2. Хвороба Дауна

 3. Синдром Шершевського-Тернера

 4. Синдром Патау

 5. Синдром Едвардса

235. Для уточнення діагнозу полісомія Х-хромосом використовується цитогенетичний метод. В якому випадку діагноз буде підтверджений? 1. *47, ХХХ

 2. 48, XXYY

 3. 46, XX

 4. 47, XXY

 5. 48, XXXY

236. Юнак був обстежений у медико-генетичній консультації. Виявлений каріотип 47, ХYY. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 1. *Полісомія Y

 2. Синдром Патау

 3. Синдром Кляйнфельтера

 4. Моносомія Х

 5. Синдром Едвардса

237. Студентами вивчаються стадії гаметогенезу. Встановлено, що в клітині гаплоїдний набір хромосом і кожна хромосома складається з двох хроматид. Хромосоми розташовані в площині екватора клітини. Така картина характерна для такої стадії мейозу: 1. * Метафаза другого поділу

 2. Профаза першого поділу

 3. Анафаза першого поділу

 4. Метафаза першого поділу

 5. Анафаза другого поділу

238. На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган: 1. *Плацента

 2. Жовтковий мішок

 3. Амніон

 4. Серозна оболонка

 5. Алантоіс

239. Жінка, яка регулярно зловживала алкогольними напоями, народила дівчинку, яка значно відставала в фізичному та розумовому розвитку. Лікарі констатували алкогольний синдром плода. Наслідком якого впливу є цей стан дівчинки? 1. * Тератогенного

 2. Мутагенного

 3. Малігнізації

 4. Канцерогенного

 5. Механічного

240. У людини вивчався розвиток зубів в ембріональний і постембріональний період. Було встановлено, що вони є похідними: 1. * Ектодерми і мезодерми

 2. Ентодерми і мезодерми

 3. Тільки мезодерми

 4. Тільки ектодерми

 5. Ектодерми і ентодерми

241. У немовля присутня мікроцефалія. Лікарі вважають, що це пов’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актіноміцину D. На які зародкові листки подіяв цей тератоген? 1. *Ектодерму

 2. Ентодерму

 3. Мезодерму

 4. Ентодерму та мезодерму

 5. Усі зародкові листки

242. У новонародженої дитини виявлено вроджені вади розвитку травної системи, що пов’язано з дією тератогенних факторів на початку вагітності. На який із зародкових листків подіяв тератоген?  1. * Ентодерму

  2. Ектодерму

  3. Мезодерму

  4. Всі зародкові листки

  5. Ендодерму і мезодерму

243. У популяціях людини у деяких людей протягом життя спостерігається не дві, а три генерації зубів. Це прояв закону: 1. * Біогенетичного

 2. Незалежного успадкування

 3. Харді-Вайнберга

 4. Гомологічних рядів спадкової мінливості

 5. Ембріональної індукції

244. Лікарем збирається анамнез про постембріональний період онтогенезу людини від народження до статевого дозрівання. У даному випадку йдеться про: 1. * Ювенільний період

 2. Перший період зрілого віку

 3. Старечий вік

 4. Другий період зрілого віку

 5. Похилий вік

245. У процесі розвитку у дитини хребет поступово набув двох лордозів і двох кіфозів. Це пояснюється розвитком здатності до: 1. * Прямоходіння

 2. Плавання

 3. Повзання

 4. Сидінню

 5. Лежання

246. У процесі онтогенезу у людини на організмовому рівні проявилися такі зміни: зменшилася життєва ємність легень, збільшився артеріальний тиск, розвинувся атеросклероз. Скоріш за все цей період: 1. * Похилого віку

 2. Підлітковий

 3. Молодого віку

 4. Початку зрілого віку

 5. Юнацький

247. У клітинах організму людини знижені інтенсивність синтезу ДНК і РНК, порушені синтез необхідних білків та інших речовин, мітотична активність знижена. Скоріше за все такі зміни відповідають періоду онтогенезу: 1. * Похилий вік

 2. Підлітковий

 3. Молодий вік

 4. Початок зрілого віку

 5. Юнацький

248. У людини зареєстрована клінічна смерть. При цьому припинилися наступні життєво важливі функції: 1. * Серцебиття і дихання

 2. Самооновлення клітин

 3. Процеси метаболізму

 4. Реплікація ДНК

 5. Рухливість

249. Хворому було пересаджено чужорідний трансплантат. Але через деякий час відбулося відторгнення пересадженої тканини. Це відбулося, в першу чергу, внаслідок функціонування таких клітин: 1. *Т-лімфоцитів

 2. Стовбурових

 3. Тромбоцитів

 4. Тимоцитів

 5. Гепатоцитів

250. У клініці для лікування інфаркту міокарда пацієнту введено ембріональні стовбурові клітини, що одержано шляхом терапевтичного клонування в цього ж пацієнта. Як називається цей вид трансплантації? 1. * Аутотрансплантація

 2. Алотрансплантація

 3. Ксенотрансплантація

 4. Ізотрансплантація

 5. Гетеротрансплантація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка